పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 14, 2014

Adjective or Noun


1 Which word is an adjective? 
A| difference B| differ C| different 
2 Which word is an adjective? 
A| body B| fitness C| healthy 
3 Which word is an adjective? 
A| agreeable B| agreement C| agree 
4 Which word is a noun? 
A| confident B| confide C| confidence 
5 Which word is a noun? 
A| joy B| happy C| glad 
6 Which word is a noun? 
A| equipped B| equipment C| equip 
7 Which word can be an adjective? 
A| confused B| confusion C| confuse 
8 Which word is a noun? 
A| hopeless B| hope C| hopeful 
9 The birth of my first child brought me great _____. 
A| joy B| happy C| glad 
10 I am very _____ that I will succeed. 
A| confident B| confidence C| confide 
11 I’m so _____ to finally meet you. 
A| glad B| joy C| happiness 
12 Which word is a noun? 
A| fear B| frightened C| scared 
13 Which word is Not a noun? 
A| honor B| honest C| honesty 
14 Don’t let _____ stand in your way. 
A| frightened B| fear C| scared 
15 It is a great _____ to finally meet you. 
A| honesty B| honor C| honorable 
16 Which word is a noun? 
A| late B| actual C| lateness 
17 Which word is a noun? 
A| real B| realistic C| reality 
18 Which word is an adjective? 
A| evaluation B| valuable C| value 
19 Which word is an adjective? 
A| late B| lately C| lateness 
20 You have to wake up and face the ____________. 
A| reality B| real C| realistic 
21 These features actually add ____________ to the product. 
A| valuable B| evaluate C| value 
22 This piece of work looks _________. 
A| familiarity B| familiar C| family 
23 Pamela is actually a very ______________ person.
A| cooperation B| cooperative C| co-operate 
24 Which word is NOT an adjective? 
A| good-looking B| sweet C| feeling 
25 The old woman had great ____________ in her eyes. 
A| sadly B| sad C| sadness 
Answer Key: 
1| C 2| C 3| A 4| C 5| A 6| B 7| A 8| B 9| A 10| A 11| A 12| A 13| B 14| B 15| B 
16| C 17| C 18| B 19| A 20| A 21| C 22| B 23| B 24| C 25| C 

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again