పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 15, 2014

AP Govt Websites


Andhra Pradesh State Government Departments websites
AP State Election Commission - www.apsec.gov.in, www.ceoandhra.nic.in
AP Government GO’s - www.goir.ap.gov.in

Agriculture and Co-Operation Department - Andhra Pradesh
A.P. State Agro Industries Development Corporation - www.apagros.org
A.P. State Co-operative Oil Seeds Grower's Federation - www.apoilfed.com
A.P. State Co-operative Marketing Federation – markfed.ap.nic.in
A.P. State Seeds Certification Agency - apssca.ap.nic.in
A.P. State Seeds Development Corporation - www.apseeds.ap.nic.in
A.P. State Warehousing Corporation - www.apswhc.com
Co-operative Tribunal - apat.ap.nic.in
Commissionerate of Agriculture - agri.ap.nic.in
Commissionerate of Horticulture Department - apshm.ap.nic.in
Commissionerate of Sericulture - www.seri.ap.gov.in
Directorate of Marketing - market.ap.nic.in
The Federation of Sericulturists and Silk Weaver's Co-op. Societies - www.seri.ap.gov.in
The Hyderabad Agricultural Co-operative Association Ltd. (HACA) - agri.ap.nic.in
A.P. State Co-operative Bank - apcob.ap.nic.in

Animal Husbandry and Fisheries Department 
A.P. Dairy Development Co-operative Federation - www.apddcf.gov.in
Andhra Pradesh Fisheries Corporation Ltd. - www.apfisheries.com

Backward Classes Welfare Department
Commissioner of Backward Classes Welfare A.P - www.bcwelfare.ap.gov.in
A.P. Study Circle for Backward Classes 
A.P. Backward Classes Co-operative Finance Corporation 
A.P. Washermen Co-operative Societies Federation 

Consumer affairs, food & civil supplies dept. 
A.P. State Civil Supplies Corporation Ltd. - www.apscsc.gov.in
A.P. State Consumer Disputes Redressal Commission - scdrc.ap.nic.in
Commissioner of Civil Supplies - www.apcivilsupplies.gov.in
Controller of Legal Metrology - www.apcolm.gov.in
District Consumer Disputes Redressal Forum - scdrc.ap.nic.in

Energy Department 
Central Power Distribution Company of A.P. Ltd., (C.P.D.C.L.) - www.apcentralpower.com
Eastern Power Distribution Company of A.P. Ltd., (E.P.D.C.L.) - www.apeasternpower.com
A.P. Genco - www.apgenco.gov.in
A.P. Transco - www.aptransco.gov.in
A.P. Electricity Regulatory Commission - www.aperc.gov.in
Singareni Colleries Company Ltd. - scclmines.com
Non-Conventional Energy Development Corp - www.nedcap.gov.in

Environment, Forests, Science and Technology Dept 
A.P. Forest Development Corporation - apfdc.apts.gov.in
A.P. Forest Academy, Chief Conservator of Forests - forest.ap.nic.in
A.P. Pollution Control Board - www.appcb.ap.nic.in
Environment Protection, Training and Research Institute - www.eptri.com
Director of National Green Corps - www.ngc.ap.gov.in

Finance Department - www.apfinance.gov.in
Commissioner of Small Savings and State Lotteries - smallsavings.aponline.gov.in
Director of Insurance Department - www.apgli.ap.gov.in
Director of Treasuries and Accounts - treasury.ap.gov.in

General Administration Department 
A.P. Press Academy - www.pressacademy.ap.gov.in
A.P. State Film, Television and Theatre Development Corpn., Ltd. - 
Commissioner, Information and Public Relations Department - ipr.ap.nic.in
Anti-Corruption Bureau -www.acbap.gov.in
Protocol Department A.P
Dr. M.C.R. Human Resources Development Institute of A.P - www.hrdiap.gov.in
Vigilance and Enforcement - apvc.ap.nic.in
Centre for Good Governance - www.cgg.gov.in
Health, Medical and Family Welfare Department 
AP Vaidya Vidhana Parishad - apvvp.ap.nic.in
AP State AIDS Control Society - www.apsacs.org
Commissionerate of Family Welfare - cfw.ap.nic.in
Directorate of Medical Education - dme.ap.nic.in
Institute of Preventive Medicine - ipm.ap.nic.in

Higher Education Department 
A.P. State Council of Higher Education - www.apsche.org
Board of Intermediate Education - bieap.gov.in
Director of Collegiate Education - www.apcce.gov.in
Commissioner of Intermediate Education - cie.ap.gov.in
Director of Technical Education - www.dteap.ac.in
Director,Telugu Academy - teluguuniversity.ac.in
State Board of Technical Education and Training - sbtetap.gov.in

Home Department 
A.P. Police Academy - www.apstatepolice.org
Crime Branch (C.I.D.) - www.cidap.gov.in
Director of Forensic Science Laboratory - www.apfsl.org
A.P. Fire and Emergency Services - fireservices.ap.gov.in

Housing Department 
A.P. Housing Board - www.aphb.gov.in
A.P. State Housing Corporation Ltd. - housing.cgg.gov.in

Industries and Commerce Department 
AP Electronics Development Corporation - iip.ap.nic.in
A.P. Handicrafts Development Corporation - www.lepakshihandicrafts.gov.in
A.P. Industrial Development Corporation - www.apidc.org
A.P. Industrial Infrastructure Corporation - www.apiic.in
A.P. Khadi and Village Industries Board - www.apkvib.org
A.P. Leather Industries Development Corporation - www.lidcap.org
A.P. Mineral Development Corporation - www.apmdc.ap.gov.in
AP State Financial Corporation - www.apsfc.com
A.P. State Handloom Weavers Co-operative Society Ltd. (APCO) - www.apcofabrics.com
A.P. State Trading Corporation - 
A P Urban Financial Infrastructure Development Corporation - www.apufidc.gov.in
Commissionerate of Industries - www.apind.gov.in
Director of Mines and Geology Department 

Information Technology and Communications Dept
AP Technology Services Ltd. - www.apts.gov.in
Commissioner, EDS - www.esevaonline.com
Institute For E-Governance - www.ieg.gov.in
Society for A.P. Net Work (SAPNET) - www.sapnet.gov.in

Infrastructure & Investment Dept 
Infrastructure Corporation of AP Ltd (INCAP) - www.incap.co.in
AP Invest - www.apinvest.co.in

Irrigation and Command Area Development Dept 
Engineer-in-Chief (Irrigation Wing) - www.irrigation.ap.gov.in
A.P. State Irrigation Development Corporation 
Water and Land Management, Training and Research Institute 

Labour, Employment Training and Factories Dept 
Director of Factories - www.apind.gov.in
A.P. Labour Welfare Board - labour.ap.gov.in

Minorities Welfare Department 
A.P. State Minorities Finance Corporation - www.apsmfc.com
A.P. Urdu Academy 
A.P. State Wakf Board - apwakfboard.ap.nic.in
AP Industrial Technical Consultancy Organization Ltd - www.apitco.org

Municipal Administration & Urban Development Dept 
Commissioner & Director of Municipal Administration - www.cdma.gov.in
AP Municipal Development Project - www.apmdp.gov.in
Greater Hyderabad Municipal Corporation - www.ghmc.gov.in
Director of Town and Country Planning - ap.gov.in/dtcp/
Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board - www.hyderabadwater.gov.in

Panchayat Raj and Rural Development Department 
Commissioner of Rural Development - www.rd.ap.gov.in
A.M.R. A.P. Academy of Rural Development - www.apard.gov.in

Planning Department 
Director of Economics & Statistics - www.apdes.ap.gov.in
Public Enterprises Department - www.pedap.org

Revenue Department 
Chief Commissioner of Land Administration - apland.ap.nic.in
Commissioner of Commercial Taxes - www.apct.gov.in
Commissioner for Disaster Management - disastermanagement.ap.gov.in
Commissioner, Survey, Settlements and Land Records - csslr.ap.nic.in
Commissioner & Inspector-General, Registration and Stamps - igrs.ap.gov.in/
Tirumala Tirupati Devasthanam - www.tirumala.org
TTD Seva - www.ttdsevaonline.com

School Education Department 
Director,School Education - www.dseap.gov.in
Director for Government Examinations - bseap.org
Director of State Council of Educational Research and Training - apscert.org
Secretary of A P Residential Educational Institutions Society - www.apresidential.gov.in

School Education Department, District DEO websites list:
Adilabad DEO website: www.deoadb.weebly.com
Karimnagar DEO website: www.deokarimnagar.in
Khammam DEO website: www.khammamdeo.com
Nizamabad DEO website: www.nzbedn.org
Medak DEO website: www.deomedak.blogspot.com
Mahabubnagar DEO website: www.deombnr-ap.webnode.com
Warangal DEO website: www.rjdsewarangal.net 
Nalgonda DEO website: www.deonalgonda.blogspot.com 
Ranga Reddy DEO website: www.rrdeo.com 
Hyderabad DEO website: www.deohyderabad.com
Anatapur DEO website: www.deoanantapur.blogspot.com 
Chittoor DEO website: www.deochittoor.com 
Kadapa DEO website: www.kadapadeo.com
Kurnool DEO website: www.deokrnl13.blogspot.com
Srikakulam DEO website: www.sites.google.com/site/deosklorg/ 
Vizianagaram DEO website: www.deovzm.blogspot.com
Visakhapatnam DEO website: www.sites.google.com/site/deovizag
East Godavari DEO website: www.sites.google.com/site/deoegdt
West Godavari DEO website: www.westgodavarideo.tk 
Krishna DEO website: www.zpkrishna.com
Guntur DEO website: www.deoguntur.webs.com
Prakasam DEO website: www.deoprakasam.net 
Nellore DEO website: www.deonellore.50webs.com

Transport, Roads and Buildings Department 
Transport Commissioner -www.aptransport.org
A.P.S.R.T.C. - www.apsrtc.gov.in
Chief Engineer (Roads and Buildings) - www.aproads.com
Director of Ports - www.andhraports.com
A.P. Road Development Corporation - www.aproads.com

Women Development, Child Welfare and Disabled Welfare Department 
A.P. Vikalangula Co-operative Corporation - wcdsc.ap.nic.in
A.P. Women's Co-operative Finance Corporation - www.apwcfc.org
Commissioner of Disabled Welfare 
Director of Women Development and Child Welfare - www.apwcfc.org
Commissioner of Juvenile Welfare and Correctional Services 
Andhra Pradesh Foods 
A.P. State Social Welfare Advisory Board 

Youth Advancement, Tourism and Culture Department 
Director of Archaeology and Museums -museums.ap.nic.in
Director of Tourism, A.P. - www.aptourism.in
A.P. State Cultural Council - www.artistap.com
A.P. Tourism Development Corporation - www.tourisminap.com
Setwin - www.setwinapgov.org
Sports Authority of A.P. - www.saap.in
Andhra Pradesh Sports School - www.apsportsschool.net
Directorate of N.C.C., A.P. - nccap.co.in

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again