పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 12, 2014

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అద్యక్షులు

Name of President
Year of Presidency Place of Conference
     
Womesh Chunder Bonnerjee 1885 Bombay
Dadabhai Naoroji 1886 Calcutta
Badruddin Tyabji 1887 Madras
George Yule 1888 Allahabad
William Wedderburn 1889 Bombay
Pherozeshah Mehta 1890 Calcutta
Anandacharlu 1891 Nagpur
Womesh Chunder Bonnerjee 1892 Allahabad
Dadabhai Naoroji 1893 Lahore
Alfred Webb 1894 Madras
Surendranath Banerjee 1895 Poona
Rahimtulla M. Sayani 1896 Calcutta
C. Sankaran Nair 1897 Amraoti
Anandamohan Bose 1898 Madras
Romesh Chunder Dutt 1899 Lucknow
N. G. Chandavarkar 1900 Lahore
Dinshaw Edulji Wacha 1901 Calcutta
Surendranath Banerjee 1902 Ahmedabad
Lalmohan Ghosh 1903 Madras
Henry Cotton 1904 Bombay
Gopal Krishna Gokhale 1905 Benares
Dadabhai Naoroji 1906 Calcutta
Rash Behari Bose 1907 Surat
Rash Behari Bose 1908 Madras
Madan Mohan Malaviya 1909 Lahore
William Wedderburn 1910 Allahabad
Bishan Narayan Dar 1911 Calcutta
R Narasinha Mudholkar 1912 Bankipur
Nawab Syed Md Bahadur 1913 Karachi
Bhupendra Nath Bose 1914 Madras
Lord Satyendra Prasanna Sinha 1915 Bombay
Ambica Charan Mazumdar 1916 Lucknow
Annie Besant 1917 Calcutta
Madan Mohan Malaviya 1918 Delhi
Syed Hasan Imam 1918 Bombay (Special Session)
Motilal Nehru 1919 Amritsar
Lala Lajpat Rai 1920 Calcutta (Special Session)
C. Vijayaraghavachariar 1920 Nagpur
Hakim Ajmal Khan 1921 Ahmedabad
Deshbandhu Chittaranjan Das 1922 Gaya
Mohammad Ali Jouhar 1923 Kakinada
Abul Kalam Azad 1923 Delhi (Special Session)
Mohandas Gandhi 1924 Belgaum
Sarojini Naidu 1925 Kanpur
S. Srinivasa Iyengar 1926 Gauhati
Mukhtar Ahmed Ansari 1927 Madras
Motilal Nehru 1928 Calcutta
Jawaharlal Nehru 1929 & 30 Lahore
Vallabhbhai Patel 1931 Karachi
Madan Mohan Malaviya 1932 Delhi
Madan Mohan Malaviya 1933 Calcutta
Nellie Sengupta 1933 Calcutta
Rajendra Prasad 1934 & 35 Bombay
Jawaharlal Nehru 1936 Lucknow
Jawaharlal Nehru 1936& 37 Faizpur
Subhas Chandra Bose 1938 Haripura
Subhas Chandra Bose 1939 Tripuri
Abul Kalam Azad 1940–46 Ramgarh
J. B. Kripalani 1947 Meerut
Pattabhi Sitaraimayya 1948 & 49 Jaipur

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again