పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 12, 2014

భక్తి ఉద్యమాలు - స్థాపకులు


భక్తి ఉద్యమాలు  స్థాపకులు 

1 ద్వైతం  - మద్వా చార్యులు
2 అద్వైతం  - శంకరాచార్యులు 
3 విశిష్టా ద్వైతం - రామానుజాచార్యులు 
4 శుద్ధ అద్వైతం  - వల్లభాచార్యులు 
5 ద్వైత ద్వైతం  - నిమ్ బార్కుడు
6 బౌద్ద మతం  - గౌతమ బుద్దుడు   
7 జైన మతం - పార్శ్వ నాధుడు
8 ఇస్లాం  - మహమ్మద్ ప్రవక్త
9 కన్ప్యుజనిజం  - కన్ప్యుసియాస్ 
10 జోరష్ట్రియనిజం - జోరతుష్ట్ర
11 తావోయిజం - లావోత్సే 
12 క్రైస్తవ మతం  - జీసస్ క్రీస్తు
13 దిన్-ఇ-ఇలాహి - అక్బర్  0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again