పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 29, 2014

భారతదేశం - బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్స్ మరియు వైస్రాయులు

గవర్నర్ జనరల్స్ కాలం
వారెన్ హేస్టింగ్స్ (బెంగాల్) 1772-85
లార్డ్ కారన్ వాలీస్  1786-93
సర్ జాన్ షోర్ 1793-98
లార్డ్ వేల్లస్లి 1798-1805
లార్డ్ మింటో 1807-13
లార్డ్ హేస్టింగ్స్  1813-23
లార్డ్ ఆమ్ హ్రేస్ట్ 1823-28
లార్డ్ విల్లియం బెంటింక్ (ఇండియా) 1828-35
లార్డ్ అక్ లాండ్  1836-42
లార్డ్ హొర్డింగ్  1844-48
లార్డ్ దల్హౌసి  1848-56
లార్డ్ కానింగ్  1856-58
వైస్రాయులు కాలం
లార్డ్ కానింగ్  1858-62
లార్డ్ ఎల్జిన్ 1862-63
సర్ లారెన్స్ 1864-69
లార్డ్ మేయో  1869-72
లార్డ్ నార్త్ బ్రూక్  1872-76
లార్డ్ లిట్టన్  1876-80
లార్డ్ రిప్పన్  1880-84
లార్డ్ డఫ్రిన్ 1884-88
లార్డ్ లాన్స్ డౌన్  1888-94
లార్డ్ ఎల్జిన్ - II  1894-99
లార్డ్ కర్జన్  1899-1905
లార్డ్ మింటో - ఈఈ 1905-10
లార్డ్ హార్డింగ్ - II  1910-16
లార్డ్ చేమ్స్ ఫోర్డ్  1916-21
లార్డ్ రీడింగ్  1921-26
లార్డ్ ఇర్విన్  1926-31
లార్డ్ వెల్లింగ్టన్  1931-36
లార్డ్ లిన్ లిత్ గో  1936-43
లార్డ్ వేవెల్ 1943-47
లార్డ్ మౌంట్ బాటెన్  13-03-1947 to 14-08-1947

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again