పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

October 21, 2014

Improve your Vocabulary - I

1) Adopt – స్వీక‌రించు, ద‌త్తత చేసుకొను
To choose a new name, country, custom etc. to use it as your own / to choose somebody as a candidate in election.
Usage: The Company has adopted a new policy

2) Alter – మార్చు, మార్పు చేయు
To change something or someone
Usage: The tailor altered my dress.

3) Arrest – నిర్భందించు
To end a process or development
Usage: Corruption arrests the progress of the country.

4) Avoid – దూరంగా ఉంచు
To keep away from something or somebody 
Usage: He avoided meeting his friend.

5) Amass – కూడబెట్టు, కూర్చు, పోగుచేయు
To collect something in large quantities 
Usage: The politician amassed wealth in his tenure.

6) Assemble – సమావేశపరుచు
To collect people or things as a group 
Usage: All the employees assembled in the hall.

7) Accumulate – నిర్ణీత కాలంలో కూడబెట్టు, నిర్ణీత కాలంలో పోగుచేయు
To gradually collect something over a period of time – 
Usage: He accumulated lots of money by investing in the shares.

8) Avail – ఉపయోగించు
To make use of opportunity or offer 
Usage: The employees avail themselves of the facilities provided by the company.

9) Apply – అనువర్తించు, ద‌ర‌ఖాస్తు చేయు
To use something in a particular situation. 
Usage: The new technology was applied to make the job easy.

10) Adulterate – చవుకగా దొరికే పదార్థములతో మంచి పదార్థములను కల్తీ చేయు
To make of become less pure because of the addition of some other substance 
Usage: Some milkmen adulterate milk by adding water to it.

11) Attract – ఆకర్షించు
To make somebody come somewhere or take part in something.
Usage: The exhibition attracted lots of people.

12) Appeal – విజ్ఞప్తి చెయ్యి, నివేదించు
To make somebody to do something by suggesting that it is fair, reasonable or honest thing 
Usage: They appealed to the king to pardon him.

13) Achieve – సాధించు
To succeed in reaching a particular goal.
Usage: She achieved success in her life. 

14) Absorb – పెద్ద మొత్తంలో ఉప‌యోగించు
To use a large supply of money or time.
Usage: They absorbed a lot of money to start the new venture. 
Typing this is absorbing my time. (for applying this one to present situation)

15) Absorb – శోషించు, పీల్చు,
to pull up, suck up or pull away 
Usage: The sponge absorbed the spill.

--------------------------------------------------------------------------------


1. ATTAIN : లక్ష్యాన్ని అందుకోవడం.
To succeed in getting something.

Usage: He attained the first rank in the examination.

2.AIM : లక్ష్యం.
The purpose of doing something to achieve.
Usage: His aim is to become a doctor.

3.ASPIRE : ఒకదాన్ని పొందాలన్న లేదా ఒక స్థాయికి చేరాలన్న బలమైన కోరిక.
To have a strong desire to achieve something or become something.
Usage:He aspired to be the next president.

4.AMBITION : కోర్కె / లక్ష్యం.
Something that you want to do or achieve very much.
Usage:Her ambition is to become an actor.

5.AFRAID : భయపడటం.
Feeling fear.
Usage: He is afraid of snakes.

6.APPREHENSIVE : ఏదైనా జరగకూడనిది జరుగుతుందేమోననే భయం.
Worried or frightened that something unpleasant may happen.
Usage: I am quite apprehensive about his condition.

7.AGHAST : ఆశ్చర్యపడటం లేదా భయపడటం.
Filled with surprise or fear when you see something.
Usage:He was aghast to see the accident.

8.APPRECIATE : ఒక వస్తువు విలువ పెరగడం, ఈ పదానికి మెచ్చుకోవడం అనే అర్థం కూడా ఉంది.
To increase in value over a period of time.
Usage: The shares of company have appreciated in the last 4-5 years.

9.AMPLIFY : పెంచడం (ధ్వనిని పెంచేటపుడు)
To increase something in strength, especially sound.
Usage: Speakers amplify the sound.

10.ALLOW : ఒకరికి ఓ పని చేయడానికి అనుమతివ్వడం.
To let something happen or to be done.
Usage: His parents didn't allow him to go to the party.

11.ADMIT : ఒక ప్రదేశంలోనికి ప్రవేశించడానికి అనుమతివ్వడం.
To allow somebody or something to enter a place.
Usage: You won't be admitted there for security reasons.

12.ACCORD : అనుమతివ్వడం, అధికారం ఇవ్వడం లేదా ఒక స్థాయి ఇవ్వడం.
To give permission, authority or special status.
Usage:The present government accords great importance to education.

13.AUTHORIZE: ఓ పని చేయడానికి అధికారికంగా అనుమతివ్వడం.
To give official permission for something or for somebody to do something.
Usage: He authorized his secretary to take decisions in his absence.

14.ASSENT TO: సలహాను అంగీకరించడం.
To agree to a suggestion.
Usage: The management did not assent to the demands of the employees.

15.ANNOUNCE: నిర్ణయం లేదా ప్రణాళికను ప్రజలకు ప్రకటించడం.
To tell about decisions, plans to the public.
Usage: The CM announced ex-gratia to the families of the victims.

16.AFFIRM : ఒక విషయం నిజమే అని నొక్కిచెప్పడం లేదా రుజువు చేయడం అని అర్థం.
To tell something firmly or publicly that something is true or that you support it.
Usage: He affirmed his support to the candidate.

17.ALERT : అపాయకరమైన విషయాన్ని గురించి హెచ్చరించడం అని అర్థం.
To warn somebody about something dangerous.
Usage: The neighbours alerted the police about the murder.

18.AWAKEN: ఒక మంచి విషయం చెప్పి ఒకర్ని మేల్కొల్పడం.
To make somebody aware of something.
Usage: He awakened the masses with his speech.

19.ADMIRE: అభినందించడం అని అర్థం. ఈ పదాన్ని ఒకరి పట్ల మనకున్న ఆరాధన భావాన్ని తెలియజేయడానికి వాడతాం.
To express respect to somebody for what they are or for what they have done.
Usage: We admire her beauty.

20.APPRECIATE: మెచ్చుకోవడం అని అర్థం.
To recognize the good qualities of someone or something.
Usage: The teacher appreciated his student to score top marks in his class.

21.ACCLAIM: బహిరంగంగా మెచ్చుకోవడం.
To praise somebody or someone publicly.
Usage:They acclaimed the chief guest at the annual function.

22.APPLAUD: చప్పట్లు కొట్టి మెచ్చుకోవడం.
The praise something or someone by clapping hand.
Usage: When Sachin made a double century, people applauded.

23.ANNIHILATE: ఒక వస్తువుని, ఒక వ్యక్తిని పూర్తిగా నాశనం చేశారని చెప్పడానికి వాడతారు.
To destroy somebody or something completely.
Usage: The nuclear bombs can annihilate the whole world.

24.ARSON: నిప్పు అంటించి ఓ వస్తువుని నాశనం చేశారని చెప్పడానికి వాడే పదం.
To destroy something by fire deliberately.
Usage: They carried out an arson attack of express their opposition.

--------------------------------------------------------------------------------

1.BREAKFAST: ఉదయాన చేసే అల్పాహారం. 
The first meal of a day.
Usage: We had breakfast at their place.

2.BRUNCH: బ్రేక్ఫాస్ట్ కి లంచ్‌కి మధ్య తీసుకునే (తినే) ఆహారం.
Usage: As I got up late, I had brunch.

3.BARK : కుక్క అరుపు.
The shout loud sound that dog makes.
Usage: The neighbour’s dog kept barking the whole night.

4.BRAY : గాడిద అరుపు.
The sound that the donkey makes.
Usage: The donkey brayed the whole night.

5.BAWL : బిగ్గరగా అరవడం.
To shout loudly.
Usage: The principal bawled at him is front of everyone.

6.BELLOW : ఎద్దు అరుపు.
The sound that a pull makes.
Usage: The bull bellowed when it's master hit if.

7.BURNING : మండటం.
Too hot.
Usage: We are not able to bear the hot sun.

8.BLISTERING : చాలా వేడిగా, ఇబ్బందికరంగా ఉండటం.
Extremely hot is a way that is uncomfortable.
Usage: We are unable to bear the blistering summer.

9.BOILING HOT : చాలా వేడిగా ఉండటం.
Very hot.
Usage: Today is a boiling hot day.

10.BAKE : చాలా వేడిగా అవడం.
To become very hot.
Usage: We baked in the sun.

11.BREED : పిల్లల్ని కనడం.
To make or produce children or babies.
Usage: Many animals breed in summer.

12.BUILD : కట్టడాన్ని నిర్మించడం.
To make something, especially a building, by putting parts together.
Usage: They are planning to build a mall here.

13.BEAT A RETREAT : ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఒక వ్యక్తిని లేదా ఒక ప్రదేశానికి వెళ్లిపోవడం.
To avoid something unpleasant by going away from a place.
Usage: The couple beat a retreat after they were caught stealing.

14.BEAT ABOUT THE BUSH : 
ముఖ్యమైన అంశం గురించి మాట్లాడకుండా ఏదో మాట్లాడి తప్పించుకోవడం.
To avoid coming to the main point.
Usage: The judge asked him not to beat about the bush and tell the truth.

15.BLANK: కాగితంపై ఏమీ రాయకపోవడం.
With nothing written on the paper.
Usage: He gave me a blank cheque.

--------------------------------------------------------------------------------

1. BRAINLESS : విషయాలను అర్థం చేసుకోలేకపోవడం.
Person with no power to understand things.

2. BARREN : బీడు భూమి.
Place with no power to grow anything.
Usage: The government is planning to set up a factory on the barren land.

3. BANKRUPT : అప్పుదారులకు డబ్బు కట్టలేని పరిస్థితి.
With no money to pay the debtors.
Usage: He went bankrupt last year.

4. BAIT : పని చేయించుకోవడానికి గాలం వెయ్యడం.
A person or thing used to make somebody do what you want.
Usage: Many parties use money as a bait to win elections.

5. BUTTERFLIES IN STOMACH: ఏదైనా పని చేసే ముందు కలిగే భయం.
To have a nervous feeling in your stomach before doing something.
Usage: I had butterflies in my stomach during the interview.

6. BOOST : పెంచడం, విజయవంతం చేయడం.
To make something increase or become better or more successful.
Usage: This victory will boost the confidence of the team.

7. BROADCAST : ఒక విషయాన్ని చాలామందికి రేడియో ద్వారా ప్రసారం చేయడం అని అర్థం.
To tell something to a lot of people.
Usage: They broadcast their policies yesterday.

8. BUTTER UP : కాకా పట్టడం అని అర్థం.
To talk to somebody sweetly or praise to get things done.
Usage: My colleague buttered up the boss to get the promotion.

9. BOTTLE UP : భావోద్వేగాలను దాచిపెట్టుకొన్నారని చెప్పడానికి ఈ పదం ఉపయోగిస్తాం.
To hide the feelings.
Usage: It is not good to bottle up the emotions.

10. BURY : ఒక వస్తువుని ఎవరికి తెలియకుండా భూమిలో పూడ్చిపెట్టి దాచారని చెప్పడానికి.
To hide something is the ground.
Usage: They buried the treasure near an old temple.

11. BLOCK : ఒక వస్తువు కదలకుండా లేదా ద్రవం ప్రవహించకుండా నిలిపేశారని చెప్పడానికి వాడే పదం.
To stop something from moving or flowing.

12. BARE NECESSITIES : అత్యవసర వస్తువులు.
What is just enough or basic.
Usage: Many people don't have even the bare necessities.

13. BANTER : గేలి చేశారని చెప్పడానికి ఈ పదం వాడతాం.
To joke with somebody or friendly remarks.
Usage: He bantered with the customers.

14. CHEW : ఆహారం నమిలామని చెప్పడానికి.
Usage: You must chew your food properly.

15. CAFE : A place where you can buy drinks and simple meals.
Usage: We all had the coffee at the cafe.

-------------------------------------------------------------------------------

1. CAFETERIA : రెస్టారెంట్
A restaurant where you choose to pay for your meal at a counter and carry it to table.
Usage: They didn't like the food that they had at cafeteria.

2. CRY : గట్టిగా కేకలు వెయ్యడం.
 To shout loudly.
Usage: They cried for help.

3. CAW :  కాకి అరవడం.
 The unpleasant sound that is made by crows.
Usage: A crow was continuously cawing.

4. CROAK : కప్ప అరుపు.
 The rough low sound that a frog makes.
Usage: The frogs croak in the rainy season.

5. CROW : కోడి ఉదయాన్నే కూయడం.
To make repeated loud sound especially in the morning.
Usage: The cock crowed early in the morning.

6. CHATTER : కోతుల అరుపు.
A series of quick short high sounds that monkeys make.
Usage: The monkeys were chattering on the tree top.

7. CLOSE : ఒకదాన్ని ముగించడం.
 To end or to make something to end.
Usage: They have closed the investigation.

8. CONCLUDE : ముగించడం.
 Bring or come to an end.
Usage: He concluded his speech with a song.

9. COMPLETE : పనిని పూర్తి చేయడం.
 To end making or doing something.
Usage: She had completed the work before the boss came.

10. CEASE : జరుగుతున్న దాన్ని ఆపడం.
 To end something from happening or existing.
Usage: The company has ceased to trade with foreign countries.

11. CURTAIL : అదుపులో ఉంచడం.
 To end the limit of something.
Usage: My mother has curtailed my expenses.

12. CUT : ఒకరితో ఉన్న బంధాన్ని తెంచుకోవడం.
To completely end a relationship or communication with somebody.
Usage: We have cut all our ties with their family.

13. CALL IT QUITS : ఇద్దరూ సమఉజ్జీలు కావడంతో పోటీని నిలిపివేశారు.
To end a competition or disagreement as both sides seem to be equal.
Usage: After arguing for hours, both the parties finally called it quits.

14. CALL IT A DAY : జరుగుతున్నదాన్ని ఆపివేయడం.
 To end doing something.
Usage: After working till mid night, we decided to call it a day and go home.

15. CHANGE : మారడం.
 To become different.
Usage: She has changed after that incident.

------------------------------------------------------------------------------

1. CONVERT : మార్పు.
To change from one form, purpose, system, religion etc., to another. 
Usage: They are planning to convert the palace into a hotel.

2. CUT DOWN : ఒక వస్తువు శక్తి, పరిమాణం, సంఖ్యలో తగ్గుదల.
To decrease the size, amount or number of something.
Usage: They have cut down the production.

3. CONCESSION : చెల్లించాల్సిన ధరను తగ్గించడం.
Decrease in the amount that has to be paid.
Usage: We provide concession to the economically challenged people.

4. CREATE : సృష్టించడం.
To make something.
Usage: The present government has created many job opportunities.

5. CONSTRUCT రోడ్డు లేదా భవనాల నిర్మాణం.
To make something like road, building etc.,
Usage: He constructed a mansion in his native place.

6. CONCEIVE : మనసులో ఒక ఆలోచన ఏర్పడటం.
To make an idea or plan in your mind.

7. CONCOCT : చాలా రకాల పదార్థాలను కలిపి ఒక వస్తువుని తయారు చేయడం.
To make something especially food or drink by mixing different things.
Usage: Mother concocted the soup from different ingredients.

8. COIN : కొత్త పదాన్ని సృష్టించడం.
To make a new word or phrase that other people begin to use.
Usage: Many English words have been coined in the last 10 years.

9. CONTRIVE : తెలివిగా ప్రణాళికను రూపొందించడం.
To make a plan or a machine in a clever way.
Usage: He contrived a plan to cheat the public.

10. CHOOSE : ఉన్నవాటిలో దేన్నైనా ఎన్నుకోవడం.
To decide which thing or person one wants out of the ones available.
Usage: They chose a new manager.

11. CALL : ఒక ఆటలో అచ్చు లేదా బొమ్మని ఎన్నుకోవడం.
To choose head or tail of a coin in a game.
Usage: The captain called heads when the umpire flipped the coin.

12. CULL FROM : వేర్వేరు మార్గాల నుంచి ఒకదాన్ని ఎన్నుకోవడం.
To choose something from different sources.
Usage: The handicrafts were culled from different states.

13. CIRCUMVENT కష్టమైన పరిస్థితి నుంచి లేదా చట్టం నుంచి తప్పించుకోవడం.
To find a way of avoiding a difficulty or a rule.
Usage: Some people find a way of circumventing the law.

14. CLARIFY సందేహాన్ని తొలగించి సులభంగా అర్థమయ్యేలా చేయడం.
To remove doubt and make something easier to understand.
Usage: The teacher clarified the doubts.

15. CLEANSE : ముఖాన్ని లేదా గాయాన్ని శుభ్రపరచడం.
To remove impurities, dirt etc., from face or a wound and make it clean.
Usage: She cleansed her face at the beauty parlor.

16. COLLECT : ఒక వస్తువుని వివిధ ప్రదేశాలు, వ్యక్తుల నుంచి కొంతకాలంగా సేకరించడం.
To bring something together from different places or persons over a period of time.
Usage: He collected many stamps for his collection.

17. COLLATE: సమాచారాన్ని సేకరించి పోల్చడం.
To collect information from different sources to examine them and compare.
Usage: We will collate the data from all the companies.

18. COMPILE : వివిధ వస్తువులను, పాటలను ఒక జాబితాగా
క్రమపరచడం. 
To collect different items, articles, songs to produce a book or a list.
Usage: We will compile all these articles in a book.

19. CONGREGATE : గుంపుగా చేరడం.
To collect in a group.

20. CONGLOMERATE : కొన్ని చిన్న చిన్న సంస్థలు చేరి పెద్ద సంస్థగా మారడం.
A collection of small firms to make a bigger firm.
Usage: It is a big IT conglomerate.

-------------------------------------------------------------------------------

1. CROWD: గుంపు, సమూహం.
To collect in large numbers around somebody or something.
Usage: People crowded around a injured person.

2. CONSUME: ఇంధనం (లేదా) సమయాన్ని వాడటం.
To use fuel, energy or time.
Usage: My old car consumes a lot of fuel.

3. CRACK: ఆశ / పని ఒత్తిడి వల్ల తగ్గిపోవడం.
To make / become less hopeful of functional because of pressure.
Usage: He wants to crack NET exam
Many software professionals are cracking because of work pressure.

4. COLLAPSE: మొత్తం లేదా విలువ అకస్మాత్తుగా తగ్గడం.
To suddenly make or become less in amount of or value.
Usage: The shares of that company collapsed last year.

5. CRUMBLE: బలం, పేరు, ప్రఖ్యాతులు తగ్గడం లేదా కుప్పకూలడం.
To make or become less in strength or success.
Usage: His business crumbled.

6. CONTAMINATE: కల్తీ అవడం.
To make or become less pure or Hygienic.
Usage: The Hussein sagar lake has been contaminated.

7. CAJOLE: ఒక పని చేయడానికి మంచిగా ప్రవర్తించడం.
To make somebody to do something by talking to them and being nice to them.
Usage: She cajoled me into taking up that job.

8. COAX: ఒక పని జరిపించడానికి తీయగా మాట్లాడటం.
To make somebody to do something by talking to them in a kind and gentle way.
Usage: They coaxed him to join the company.

9. CHARM: విన్నవించి లేదా ఆకర్షించి పని చేయించడం.
To make somebody to do something you want them to do by pleasing them or attracting them.
Usage: He charmed the audience into attending the next seminar.

10. CHASE: ఒక విషయాన్ని సాధించడానికి పాటుపడటం.
A process of trying hard to achieve something.
Usage: Both the players chased for the title.

11. CONTEND: ఒకదాన్ని పొందడానికి పోటీ పడటం.
To compete in order to achieve something.
Usage: They contended to win the elections.

12. CONCEIVE: మనసులో ఊహించుకోవడం.
To form an idea, a plan in your mind to imagine something.
Usage: They conceived the idea of starting a voluntary organization.

13. CREATE: కలిగించు, సృష్టించు
To produce particular feeling or impression.
Usage: He tried to create a good impression.

14. COIN : కొత్త పదాన్ని వాడుకలోకి తేవడం.
To introduce a new word which other people begin to use.
Usage: Many words were coined in the last ten years.

15. CONTEMPLATE : ఒక పని ఎలా చేయాలో ఆలోచించడం.
To think about whether you should do something.
Usage: She contemplated joining the company.

16. COWER : భయంతో వంగి వెనుకకు జరగడం.
To bend low and move backward because you are frightened.
Usage: The student cowered when the principal was trying to hit him.

17. COWARDLY: పిరికితనం.
Not being brave.
Usage: It is a cowardly act to attack old man.

18. COMMISSION : ప్రభుత్వ విచారణ సంఘం.
An official group of people who have been given responsibility to control something, usually for the government.
Usage: A commission was set up to enquire into the matter.

19. CONCEDE: ఇచ్చు, సమ్మతించు, అంగీకరించు.
To allow somebody to have something.
Usage: He conceded the trophy to his opponent.

20. COMMUNICATE: ఒక విషయాన్ని / సమాచారాన్ని చెప్పడం.
To share information, idea or news with someone.
Usage: They communicated the news through phone.

------------------------------------------------------------------------------

1. CONVEY : భావాలు తెలియజేయడం.
To tell ideas or feelings.
Usage: He conveyed his wishes through his sister on my birthday.

2. COMPLIMENT : ఒకరు చేసిన పనిని మెచ్చుకొని పొగడటం.
To express praise or admiration.
Usage: He praised his father whole heartily.

3. COMMEND : ఒకరు చేసిన పనిని బహిరంగంగా మెచ్చుకోవడం.
To praise someone or something publicly.
Usage: People commended the work done by the government.

4. EXAGGERATE : ఉన్నదాని కంటే ఎక్కువ చేసి చెప్పడం.
To make something seen better than it really is.
Usage: she always exaggerates everything.

5. CONCEAL : కొంత దాచిపెట్టడం.
To hide something.
Usage: He concealed the things under the carpet.

6. COVER : దాచి ఉంచు
To place something cover or in front of a thing in order to hide it.
Usage: She covered the things with a blanket.

7. CLOAK : ఒక వస్తువు దాచిపెట్టడం.
To hide something.
Usage: The fields were cloaked in fog.

8. CAMOUFLAGE : మనుషులకు, జంతువులకు కనపడకుండా ఉండేటట్లు ఉండటం.
To hide something or someone by making them look like the things around.
Usage: Most of the animals camouflage to protect themselves from their enemies.

9. COUNTERACT : జరగబోయే హానిని నిర్వీర్యం చేయడం.
To do something to prevent the harmful effects of something.
Usage: Yoga helps you to counteract the affects of tension.

10. CLOG : అడ్డంకి వచ్చిందని చెప్పడానికి వాడే పదం.
To block something.
Usage: The main road was clogged by traffic.

11. CHOKE : అడ్డు పడిందని చెప్పడం.
To stop something.
Usage: The coin choked the baby's throat.

12. CATASTROPHE : అకస్మాత్తుగా చాలామందికి నష్టం, బాధ కలిగించడం.
Sudden event which causes many people to suffer.
Usage: As they were alert, they could prevent the catastrophe.

13. COACH : క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇచ్చేవాళ్లు.
One who trains sports persons.
Usage: I owe my success to my coach.

14. COMIC : హాస్యభరితమైన వినోదం కలిగించడం.
Make you laugh.
Usage: Brahmanandam is an excellent comic actor.

15. COMEDY : హాస్యభరితమైన చిత్రం.
A play or film that is funny.
Usage: Brahmanandam is the main player in most of the comedy films 

16. CACKLE : పెద్ద ధ్వని చేస్తూ నవ్వడం.
To laugh in a loud unpleasant way in a high voice.
Usage: The woman cackled at the wedding.

17. CHUCKLE : పెదవులు విప్పకుండా ప్రశాంతమైన నవ్వు.
To laugh quietly because you are thinking about something funny.
Usage: she chuckled always, when she saw me 

18. DEITY : దేవుడు లేదా దేవత.
A god or goddess.
Usage: The villagers worship that deity.

19. DIVINE BEING : దేవుడికి సంబంధించినవి లేదా దేవుని నుంచి వచ్చినవి.
Coming from or connected with god or goddess .
Usage: People believed that he was a divine being sent God.

20. DIE : ముగింపుకు రావడం, చనిపోవడం.
To end existing.
Usage: She died last year.

--------------------------------------------------------------------------------

1.DESIST : విరమించడం
To end doing something.
Usage: The employees agreed to desist from continuing the strike.

2.DANCE TO ANOTHER : ఓ విషయంపై అభిప్రాయం/ దృక్పథం మారడం.
To change the opinion or attitude about something.
Usage: He started dancing to another tune once he got the party ticket.

3. DECREASE : తగ్గించడం.
To become or make something smaller in size, number etc.,
Usage: The number of people going to malls has decreased.

4.DIMINISH : వ్యక్తి లేదా వస్తువుల ప్రాముఖ్యత తగ్గడం.
To decrease the strength, size, importance etc., of something or someone.
Usage: Our natural resources are diminishing.

5.DROP : వ్యక్తి/వస్తువు/ ప్రాముఖ్యత తగ్గడం.
To decrease the strength, size, importance etc., of something, someone.
Usage: His popularity has dropped after the seam.

6.DESCEND : వస్తువు ఎత్తుని తగ్గించడం.
To decrease the height of something.
Usage: The plane descended at the airport.

7.DWINDLE : క్రమంగా ఓ వస్తువు శక్తి, పరిమాణం, సంఖ్యలో తగ్గుదల.
To gradually decrease the strength, size or number of something or someone.
Usage: His supported have dwindled because of his behaviour.

8.DISCOUNT : వస్తువు వెలలో తగ్గుదల.
To decrease the price of something.
Usage: The shop has discounted the prices of some products.

9.DEPRECIATE : వస్తువు విలువ తగ్గించడం.
To decrease the value of something.
Usage: The company's shares have depreciated in the last 6 months.

10.DOWNSIZE : సంస్థలో ఉద్యోగావకాశాలు తగ్గడం.
To decrease the jobs in an organization.
Usage: Many companies are downsizing because of the recession.

11.DEVISE : కొత్తగా దేన్నైనా చేయడం / ఓ పద్ధతిని కనిపెట్టడం.
To make something new or a new way of doing something.
Usage: The government has devised a unique way to control corruption.

12.DESIGN : ఓ ప్రత్యేక ఉద్దేశంతో వస్తువుని తయారుచేయడం.
To make something for a specific purpose.
Usage: They have designed a special programme for young children.

13.DESIGNATE : ఓ వ్యక్తిని ఓ పదవికి ఎన్నుకోవడం.
To choose somebody for a particular job or position.
Usage: He designated her as his PA.

14.DETERMINE : కచ్చితమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం.
To choose and decide something definitely.
Usage: They determined to complete the project by the month end.

15.DUCK: తగలకుండా ఉండటం కోసం శరీరం / తలని కదపడం.
To avoid being hit by moving one's body or head.
Usage: The batsman ducked down.

16.DODGE : చేయాల్సిన పని చేయకుండా తప్పుకోవడం.
To avoid doing something especially in a dishonest way.
Usage: He tried to dodge 

17.DISENGAGED : వ్యక్తిని / వస్తువుని వదిలిపెట్టడం.
With nothing to hold a person or a thing.
Usage: They saw the rocket disengage itself.

18.DISPLACE : ప్రజలను వారి ఇళ్ల నుంచి బలవంతంగా తొలగించడం.
To remove people from their home to another place forcefully.
Usage: Many people were displaced because of the war.

19.DISCHARGE : వ్యక్తిని వైద్యశాల/ న్యాయస్థానం/ జైలు నుంచి పంపడం.
To remove somebody from hospital, court, prison etc.,
Usage: He was discharged from hospital yesterday.

20.DEDUCT : మొత్తం నుంచి కొంత డబ్బుని / సంఖ్యని తీసివేయడం.
To remove money, points etc., from the total figure.
Usage: They deducted Rs. 200/- from his salary.

--------------------------------------------------------------------------------
1. DIG : సాధనాన్ని ఉపయోగించి భూమిలో నుంచి దేన్నైనా తవ్వితీయడం.
To remove something from the ground with a tool.
Usage: The farmer dug the soil before sowing the seeds.

2. DEVOTE : సమయాన్ని, బలాన్ని లేదా మనసు లగ్నం చేసే స్థితిని వాడటం.
To use most of your time, energy, attention etc., to a particular purpose.
Usage: I devote 2 hours a day to dance practice.

3. DEDICATE : అంకితం చేయడం.
To use most of the time, energy, attention etc., to a particular purpose.
Usage: She dedicated her life for social service.

4. DETERIORATE : ఒక వస్తువు నాణ్యత తగ్గడం లేదా ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యం క్షీణించడం.
To make or become less in quality or health.
Usage: His health deteriorated.

5. DEGENERATE : నాణ్యత తగ్గిపోవడం.
To make or become less in quality.
Usage: The quality of the product has degenerated.

6. DECLINE : బలం లేదా సంఖ్యలో తక్కువ కావడం.
To make or become less in number or strength.
Usage: The number of tourists has declined after the terror attacks.

7. DEBASE : విలువ తగ్గడం.
To make or become less valuable or respected.
Usage: Some dishonest politicians are debasing the politics.

8. DEGRADE : కింఛపరచడం లేదా తక్కువ చేసి చూపడం.
To make or become less worthy or respectable.
Usage: Some commercial ads degrade woman.

9. DESIRE : గాఢమైన కోరిక.
A strong wish to do something or be something.
Usage: Each student who joins our institute desires to speak fluently.

10. DREAM : కలలు కనడం.
To experience a series of imagines event and feelings in your mind while asleep.
Usage: He dreamt of becoming an actor.

11. DAY DREAM : పగటి కలలు కనడం.
Pleasant thoughts that make you forget about the present.
Usage: She is day dreaming about her marriage.

12. DELIBERATE : సావధానంగా ఆలోచించడం.
To think very carefully about something, usually before making a decision.
Usage: The boss deliberated for a few days before assigning him the project.

13. DASTARDLY : పిరికి చర్య.
Evil and cruel.
Usage: The prime minister has condemned the dastardly attacks on the women and the children.

14. DECLARE : ఒక విషయాన్ని బహిరంగంగా చెప్పడం.
To tell something officially or publicly.
Usage: The government has declared holiday tomorrow.

15. DISCLOSE : రహస్యాన్ని బహిర్గతం చేయడం.
To give somebody information about something that was as secret.
Usage: They disclosed the names of the accused.

16. DISSEMBLE : అసలు ఉద్దేశం దాచిపెట్టుకోవడానికి వేరే భావాలను మొహంలో చూపారని తెల్పడం.
To hide your feelings or intentions.
Usage: Some find it very difficult to dissemble.

17. DISGUISE : మారువేషంలో ఉండటం.
To hide something or change it so that it can't be recognized.
Usage: He disguised as a villager.

18. DELAY : పనిని ఆలస్యం చేయడం.
Not to do something until a later time.
Usage: They delayed the results by an hour.

19. DETAIN : పనిని లేదా మనిషిని నిలిపివేయడం.
To delay someone or prevent them from going somewhere.
Usage: They detained him for investigation.

20. DEBAR : పని చేయకుండా అధికారికంగా ఆపడం.
To officially prevent someone from doing something.
Usage: Those who cheated were debarred.


0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again