పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

November 01, 2014

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో జాతీయ పార్కులు / వన్య మృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు


     పార్కు పేరు       ప్రదేశము           

M>çÜ$ {ºàï]l…§ýl Æð‡yì z gê¡Ä¶æ$ ´ëÆŠæP
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
Ð]l$çßæÒÆŠæ çßæÇ× Ð]l¯]lçÜ¦Í gê¡Ä¶æ$ ´ëÆŠæP
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ
{Ö Ððl…MýSsôæÔ¶æÓÆý‡ gê¡Ä¶æ$ ´ëÆŠæP
†Æý‡$糆(_™èl*¢Æý‡$)
MöÇ…V> Ð]l¯]lÅ{´ë×ìæ çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl…
M>MìS¯éyýl(™èl*Æý‡$µ Vø§éÐ]lÇ)
Hr*Æý‡$ ¯éV>Æý‡… Ð]l¯]lÅ{´ë×ìæ çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl…
Hr*Æý‡$ ¯éV>Æý‡…(Ð]lÆý‡…VýSÌŒæ)
MýSÐéÌŒæ Ð]l¯]lÅ{´ë×ìæ çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl…
f¯é²Æý‡…(A¨Ìê»ê§Šæ)
MìS¯ðl²Æý‡Ýë° Ð]l¯]lÅ{´ë×ìæ çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl…
Mö™èl¢VýS*yðl…(QÐ]l$Ã…)
Mú…yìl¯]lÅ Ð]l¯]lÅ{´ë×ìæ çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl… _™èl*¢Æý‡$
_™èl*¢Æý‡$
MýS–çÙ~ Ð]l¯]lÅ{´ë×ìæ çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl…
MýS–çÙ~
Ð]l$…iÆý‡ Ð]l¯]lÅ{´ë×ìæ çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl… Ððl$§ýlMŠæ
Ððl$§ýlMŠæ
¯éV>Æý‡$j¯]l ÝëVýSÆŠæ {ÖOÔðæË… OsñæVýSÆŠæ ÇfÆŠæÓ
¯]lËÏÐ]l$Ë AyýlÐ]l#Ë$
¯ólËç³r$t 糄ìS çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl…
¯ðlË*ÏÆý‡$
Ð]l$–VýSÐ]l° Ð]l¯]lÅ{´ë×ìæ çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl…
_Ë$MýS*Æý‡$, Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ 

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again