పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

November 06, 2014

అంతర్జాతీయ దినోత్సవాలు

f¯]lÐ]lÇ
1
: VøÏºÌŒæ ¸ëÑ$Î yól, {ç³ç³…^èl Ô>…† ¨¯ø™èlÞÐ]l…
9
: {ç³ÐéçÜ ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ¨¯ø™èlÞÐ]l…
10
: {ç³ç³…^èl ¯]lÐ]l#ÓË ¨¯ø™èlÞÐ]l…
26
: A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ MýSçÜtÐŒl$Þ yól

27
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól B‹œ MýSÐðl$ÃÆó‡çÙ¯Œl C¯Œl Ððl$Ððl¬È B‹œ §ýl ÑMìStÐŒl$Þ B‹œ çßZÌZM>‹Üt
31
: Ò«¨ »êËË ¨¯ø™èlÞÐ]l…

íœ{ºÐ]lÇ
4
: {ç³ç³…^èl M>ů]lÞÆŠæ ¨¯ø™èlÞÐ]l…
13
: Ð]lÆý‡ÌŒæz Æó‡yìlÄñæ* yól
14
: ÐéÌñæ…Osñ毌æÞ yól
20
: Ð]lÆý‡ÌŒæz yól B‹œ ÝùçÙÌŒæ fïÜt‹Ü ({ç³ç³…^èl ÝëÐ]l*hMýS ¨¯ø™èlÞÐ]l…)
21
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ Ð]l$§ýlÆŠ‡ Ìê…VóSÓgŒæ yól (A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ð]l*™èl–¿êÚë ¨¯ø™èlÞÐ]l…)


Ð]l*Ça
8
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ð]l$íßæâê ¨¯ø™èlÞÐ]l…
14
: "Oò³' yól

15
: {ç³ç³…^èl Ñ°Äñæ*VýS§éÆý‡$Ë ¨¯ø™èlÞÐ]l…

20
: {ç³ç³…^èl í³^èl$aMýSË ¨¯ø™èlÞÐ]l…(çßZ‹Ü ÝëµÆø yól), GÆŠæ¢ yól

21
: Ð]lÆý‡ÌŒæz ´ùÄñæ${sîæ yól, {ç³ç³…^èl ArÒ ¨¯ø™èlÞÐ]l…

22
: {ç³ç³…^èl ±sìæ ¨¯ø™èlÞÐ]l…

23
: {ç³ç³…^èl Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ¨¯ø™èlÞÐ]l…

24
: {ç³ç³…^èl sîæ½ ¨¯ø™èlÞÐ]l…

21
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól çœÆŠ‡ GÍÑ$¯ólçÙ¯Œl B‹œ Æó‡íÜĶæ$ÌŒæ yìl‹Ü{MìSÑ$¯ólçÙ¯Œl (A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ gê† ÑÐ]l„ýS Ð]lņÆó‡MýS ¨¯]l…)

22
: Ð]lÆý‡ÌŒæz ÐérÆŠ‡ yól ({ç³ç³…^èl fË ¨¯ø™èlÞÐ]l…)

23
: Ð]lÆý‡ÌŒæz Ððl$sìæÇÌêhMýSÌŒæ yól ({ç³ç³…^èl Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ¨¯ø™èlÞÐ]l…)

H{í³ÌŒæ
1
: H{í³ÌŒæ çœNÌŒæÞ yól

4
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól çœÆŠ‡ OÐðl$¯ŒlÞ AÐólÆŠ‡¯ðl‹Ü A…yŠl AòÜòÜt¯ŒlÞ C¯Œl OÐðl$¯Œl Ķæ*MýSÛ¯Œl

7
: Ð]lÆý‡ÌŒæz òßæÌŒæ¢ yól ({ç³ç³…^èl BÆøVýSÅ ¨¯]l…)

17
: {ç³ç³…^èl ïßæÐðl*ïœÍĶæ* ¨¯]l…

23
: Ð]lÆý‡ÌŒæz º$MŠS A…yŠl M>ï³ OÆð‡sŒæÞ yól

25
: {ç³ç³…^èl Ð]l$ÌôæÇĶæ* ¨¯]l…

29
: A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ¯]l–™èlÅ ¨¯ø™èlÞÐ]l…

Ðól$
1
: Ðól$ yól (M>ÇÃMýS$Ë ¨¯ø™èlÞÐ]l…)

3
: Ð]lÆý‡ÌŒæz {ò³‹Ü {ïœyýl… yól

8
: Ð]lÆý‡ÌŒæz Æð‡yŠæ{M>‹Ü yól A…yŠæ Æð‡yŠæ {MìSòÜ…sŒæ yól

12
: {ç³ç³…^èl ¯]lÆý‡$ÞË ¨¯ø™èlÞÐ]l…

15
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól B‹œ ¸ëÅÑ$΋Ü

17
: Ð]lÆý‡ÌŒæz C¯]l¹Æó‡ÃçÙ¯Œl Ý÷OòÜsîæ yól

21
: Ð]lÆý‡ÌŒæz yól çœÆŠ‡ MýSËaÆý‡ÌŒæ OyðlÐ]lÇÞsîæ çœÆŠ‡ OyðlÌêVŠS A…yŠl yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ

22
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól çœÆŠ‡ ºÄ¶æ$ÌêhMýSÌŒæ OyðlÐ]lÇÞsîæ

29
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól B‹œ Ķæ¬O¯ðlsñæyŠl ¯ólçÙ¯ŒlÞ ï³‹Ü MîSç³ÆŠ‡Þ

31
: {ç³ç³…^èl ´÷V>MýS$ Ð]lņÆó‡MýS ¨¯ø™èlÞÐ]l…

þ¯Œl
1
{ç³ç³…^èl _¯]l² í³ËÏË ¨¯ø™èlÞÐ]l…
4
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól B‹œ C¯ø²òÜ…sŒæ _[Ëz¯Œl ÑMìStÐŒl$Þ B‹œ G{WçÙ¯Œl

5
: Ð]lÆý‡ÌŒæz G°ÓÆ>¯ŒlÐðl$…sŒæ yól

14
: {ç³ç³…^èl Æý‡MýS¢§é¯]l ¨¯ø™èlÞÐ]l…

20
: Ð]lÆý‡ÌŒæz ÇçœNÅi yól

21
: {ç³ç³…^èl çÜ…X™èl ¨¯ø™èlÞÐ]l…

23
: Ķæ¬O¯ðlsñæyŠl ¯ólçÙ¯ŒlÞ ç³¼ÏMŠS çÜÈÓ‹Ü yól

Ð]lÊyø B¨ÐéÆý‡… : ¸ë§ýlÆŠæÞ yól

kOÌñæ
1
: yéMýStÆŠæÞ yól

11
: Ð]lÆý‡ÌŒæz ´ëç³#ÅÌôæçÙ¯Œl yól ({ç³ç³…^èl f¯é¿ê ¨¯]l…)

28
: {ç³ç³…^èl òßæç³Osñæsìæ‹Ü ¨¯ø™èlÞÐ]l…

BVýS‹Üt
9
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól B‹œ §ýl Ð]lÆý‡ÌŒæzÞ C…yìlh¯]l‹Ü ï³ç³#ÌŒæ

12
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ ĶæÊ™Œl yól

19
: Ð]lÆý‡ÌŒæz çßæ$ÅÐ]l*°sôæÇĶæ$¯Œæ yól
Ððl¬§ýlsìæ B¨ÐéÆý‡… : õܲíßæ™èl$Ë ¨¯ø™èlÞÐ]l…

òÜò³t…ºÆŠ‡
8
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ ÍrÆý‡ïÜ yól

15
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól B‹œ yðlÐðl*{MýSïÜ

16
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ KgZ¯Œl ´÷Æý‡ ç³ÇÆý‡„ýS×æ ¨¯]l…

21
: {ç³ç³…^èl ç³Æ>ÅrMýS ¨¯ø™èlÞÐ]l…
28
{ç³ç³…^èl Æó‡¼‹Ü ¨¯ø™èlÞÐ]l…

29
: Ð]lÆý‡ÌŒæz àÆŠæt yól


AMøtºÆŠ‡
1
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Ð]l–§ýl$®Ë ¨¯]l…
2
: A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Aíßæ…Ýë ¨¯ø™èlÞÐ]l…

10
: Ð]lÆý‡ÌŒæz õܵ‹Ü ÒMŠS ({ç³ç³…^èl A…™èlÇ„ýS ÐéÆý‡…)

5
: Ð]lÆý‡ÌŒæz sîæ^èlÆŠ‡Þ yól ({ç³ç³…^èl E´ë«§éÅĶæ$ ¨¯]l…)

9
: Ð]lÆý‡ÌŒæz ´ùçÜtÌŒæ yól ({ç³ç³…^èl ™èl´ëÌê ¨¯]l…)

10
: Ð]lÆý‡ÌŒæz Ððl$…rÌŒæ òßæÌŒæ¢ yól

16
: Ð]lÆý‡ÌŒæz çœ#yŠl yól ({ç³ç³…^èl BàÆý‡ ¨¯]l…)

17
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ õ³§ýlÇMýS °Æý‡*ÃÌ ¯]l ¨¯]l…

¯]lÐ]l…ºÆŠ‡
9
: {ç³ç³…^èl õÜÓ^ée ¨¯ø™èlÞÐ]l…

14
: Ð]lÆý‡ÌŒæz yýlĶæ*¼sìæ‹Ü yól

16
: C…rÆó‡²çÙ¯]lÌŒæ yól B‹œ sZËÆð‡¯ŒlÞ

19
: {ç³ç³…^èl ç³#Æý‡$çÙ$Ë ¨¯ø™èlÞÐ]l…,

20
ĶæÊ°Ð]lÆý‡ÞÌŒæ _[Ëz¯ŒlÞ yól
21
: Ð]lÆý‡ÌŒæz sñæÍÑf¯Œl yól

yìlòÜ…ºÆŠ‡
1
: Ð]lÆý‡ÌŒæz GƇ¬yŠlÞ yól

2
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ »ê°çÜ™èlÓ °Æý‡*Ã˯]l ¨¯]l…

3
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ÑMýSÌê…VýS$Ë ¨¯]l…)
7
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ´ûÆý‡ÑÐ]l*¯]lĶæ*¯]l ¨¯]l…
9
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ Aѱ† Ð]lņÆó‡MýS ¨¯]l…)
10
Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË ¨¯]l…)
11
A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ç³Æý‡Ó™èl ¨¯]l…
0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again