పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

November 01, 2014

ప్రముఖులు - బిరుదులు - మారుపేర్లు


gê¡Ä¶æ$ Ð]lÅMýS$¢Ë$
»êÌŒæ VýS…V>«§ýlÆŠ‡ †ËMŠS
:
ÌZMýSÐ]l*¯]lÅ
íÜ.G‹œ.A…{yýl*‹Ü
:
©¯]lº…«§ýl$
íÜ.G¯Œl.A¯é²§ýl$OÆð‡
:
A¯é²
íÜ.Æ>fVø´ëÌê^éÇ
:
& Æ>gêh
§é§é¿êÄŒæ$ ¯úÆøh
:
{V>…yŠl KÌŒæzÐ]l*¯Œl B‹œ C…yìlĶæ*, íÜËÓÆŠ‡ r…VŠSz BÆó‡rÆŠ‡
f¯]lÆý‡ÌŒæ GÇÓ¯Œl ÆöÐ]l$ÃÌŒæ
:
yìlfÆŠ‡t ¸ëMŠSÞ
gêÆŠ‡j »ñæÆ>²yŠl Úë
:
h.¼.G‹Ü
fÐ]lçßæÆŠ‡ ÌêÌŒæ ¯ðl{çßæ*
:
^é^é, ç³…yìlsŒæi
fĶæ${ç³M>‹Ù ¯éÆ>Ķæ$׊æ
:
gñæ.í³., ÌZMŠS ¯éĶæ$MŠS
ÌêÌŒæ ºçßæ§ýl*ÆŠ‡ Ô>í܈
:
Ð]l*ůŒl B‹œ ﳋÜ
ÌêÌê Ëf糆 Æ>ÄŒæ$
:
õÙÆŠ‡&C&ç³…g껌æ, ç³…g껌æ MóSçÜÇ
G….MðS.V>…«©
:
»êç³#, Ð]l$à™éÃ, ¸ë§ýlÆŠ‡ B‹œ §ýl ¯ólçÙ¯Œl G….G‹Ü.VøÌêÓMýSÆŠ‡
VøÌêÓMýSÆŠ‡
:
VýS$Æý‡*i
Ð]l$§ýl¯Œl Ððl*çß毌l Ð]l*ËÐ]lÅ
:
& Ð]l$àÐ]l*¯]l
¯]lÆó‡…{§ýl §ýl™èl¢
:
ÝëÓÑ$ ÑÐólM>¯]l…§ýl
ïœÌŒæz Ð]l*Æý‡ÛÌŒæ MðS.G….MýSÇĶæ$ç³µ ‡
:
ïœÌŒæz Ð]l*Æý‡ÛÌŒæ MðS.G….MýSÇĶæ$ç³µ & MìS糵Ɗ‡
Æý‡Ò…{§ýl¯é«§Šl sêVýS*ÆŠ‡ SAKSHI
:
VýS$Æý‡$§ólÐŒl
Ðól$fÆŠ‡ f¯]lÆý‡ÌŒæ Æ>gôæ…§ýlÆŠ‡ íÜ…VŠS & õܵÆø
:
õܵÆø
çÜÆ>ªÆŠ‡ Ð]lËÏ¿êÄŒæ$ ç³sôæÌŒæ
:
EMýS$P Ð]l$°íÙ, C…yìlĶæ$¯Œl ¼ÝëÃÆŠ‡P
çÜÆøh± ¯éĶæ¬yýl$
:
O¯ðlsìæ…VóSÌŒæ B‹œ C…yìlĶæ* (¿êÆý‡™èl MöMìSË) õÙMŠS Ð]l$çß沧Šl Aº$ªÌêÏ
õÙMŠS Ð]l$çß沧Šl Aº$ªÌêÏ
:
õÙÆŠ‡&C&M>ÖÃÆŠ‡ (M>ÖÃÈ íÜ…çßæ…)
Ü$¿ê‹Ù ^èl…{§ýl»Z‹Ü
:
¯ól™éi
sñæ°Þ…VŠS ¯éÆó‡P
:
OsñæVýSÆŠ‡ B‹œ Ýù²‹Ü
r…VýS$r*Ç {ç³M>Ô¶æ…
:
B…{«§ýl MóSçÜÇ
ÐéÎÃMìS
:
B¨ MýSÑ
_™èl¢Æý‡…f¯Œl §é‹Ü
:
§ólÔ¶æ º…«§ýl$
Ð]l$§ýlÆŠ‡ £ðlÇÝë
:
òÜƇ¬…sŒæ B‹œ ¨ VýSrtÆŠ‡Þ
MúsìæË$Åyýl$
:
C…yìlĶæ$¯Œl Ð]l*MìSĶæ*ÐðlÍÏ
§ýlĶæ*¯]l…§ýl çÜÆý‡çÜÓ†
:
C…yìlĶæ$¯Œl Ë*£ýlÆŠ‡
çÜ$Æó‡…{§ýl¯é«§Šl »ñæ¯]lÈj
:
C…yìlĶæ$¯Œl yðlÐ]l$çÜ¢±‹Ü
^ú§ýlÇ ^èlÆý‡×Šæ íÜ…VŠS
:
OÆð‡™èl$ º…«§ýl$
C.Ñ.Æ>Ð]l$ÝëÓÑ$ ¯éĶæ$MýSÆŠ‡
:
& ò³ÇĶæ*ÆŠ‡
Æ>gê Æ>Ððl*Ãçß毌l Æ>ÄŒæ$
:
¿êÆý‡™èl §ólÔ¶æ ç³#¯]lÆý‡$ijÐ]l¯]l í³™èl ç
ÜÐ]l¬{§ýl VýS$ç³#¢yýl$
:
C…yìlĶæ$¯Œl ¯ðl´ùÍĶæ$¯Œl
B…{«§ýl {糧ólÔŒæ Ð]lÅMýS$¢Ë$
-
}MýS–çÙ~ §ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë$
:
B…{«§ýl¿Zkyýl$
r…VýS$r*Ç {ç³M>Ô¶æ… ç³…™èl$Ë$
:
B…{«§ýl MóSçÜÇ
§ýl$Æ>Y¿êÄŒæ$ §ólÔŒæÐ]l¬RŒæ
:
B…{«§ýl Ð]l$íßæâ¶æ
V>yìl^èlÆý‡Ï çßæÇçÜÆøÓ™èl¢Ð]l$Æ>Ð]l#
:
B…{«§ýl †ËMŠS
§ýl$WYÆ>Ë Vø´ëËMýS–çÙ~Ķæ$Å
:
B…{«§ýl Æý‡™èl²
§ólÐ]l#Ëç³ÍÏ MýS–çÙ~ Ô>{íÜ¢
:
B…{«§ýl òÙÎÏ
ç³Æý‡Ó™èl¯ól° ÒÆý‡Ä¶æ$Å ^ú§ýlÇ
:
B…{«§ýl ÕÐéi
¯éÅ糆 çÜ$»ê¾Æ>Ð]l#
:
B…{«§ýl ÁçÙÃ
´ë¯]l$VýS…sìæ ËMîSÿ¯]lÆý‡íÜ…àÆ>Ð]l#
:
B…{«§ýl õÙMŠSíܵĶæ$ÆŠ‡
ÐólÐ]l$¯]l
:
 B…{«§ýl MýS½ÆŠ‡
gŸ¯]l²Ñ™èl$¢Ë ÔóæçÙWÇÆ>Ð]l#
:
B…{«§ýl VýS…«§ýlÆý‡Ó
´÷sìæt }Æ>Ð]l¬Ë$
:
AÐ]l$Æý‡iÑ (B…{«§ýlÆ>çÙ‰ í³™èl) SAKSHI
Ð]l*yýl´ësìæ çßæ¯]l$Ð]l$…™èlÆ>Ð]l#
:
B…{«§ýl í³™éÐ]l$çßæ$yýl$
A¯]l²Ð]l$Ķæ$Å
:
B…{«§ýl MýSÑ™éí³™éÐ]l$çßæ$yýl$
Æý‡çœ¬ç³† Ððl…MýSrÆý‡™èl²… ¯éĶæ¬yýl$
:
{ºçßæÃÇÛ
º$Ë$çÜ$ Ýë…ºÐ]lÊÇ¢
:
Ð]l$çßæÇÛ,
MöÐ]l${Æ>k ËMýSÿ×æÆ>Ð]l#
:
{VýS…«§éËÄñæ*§ýlÅÐ]l$ í³™èl, B…{«§ýl ^èlÇ{™èl ç³ÇÔZ«§ýl¯]l í³™èl
VýS$Æý‡gêyýl A´ëµÆ>Ð]l#
:
¯]lÐ]lĶæ¬VýS OÐðl™éãMýS$yýl$, {ç³gêMýSÑ
ÑÔ¶æÓ¯é£ýl çÜ™èlůéÆ>Ķæ$×æ
:
MýSÑ Ýë{Ð]l*sŒæ
MýSË*ÏÆý‡$ çÜ$»ê¾Æ>Ð]l#
:
Æ>Ķæ$ËïÜÐ]l$ í³™éÐ]l$çßæ$yýl$
™èl$Ð]l$ÃËç³ÍÏ ïÜ™éÆ>Ð]l$Ð]lÊÇ¢
:
AÀ¯]lÐ]l †MýSP¯]l, ™ðlË$VýS$Ìñæ…MýS
Mö…yé Ððl…MýSr糵Ķæ$Å
:
§ólԶ濶æMýS¢
Wyýl$VýS$ Æ>Ð]lÊÃÇ¢
:
Ð]lÅÐ]làÇMýS ¿êÚë í³™éÐ]l$çßæ$yýl$
B¨¿¶ærÏ ¯éÆ>Ķæ$×æ §éçÜ$
:
çßæÇMýS£é í³™éÐ]l$çßæ$yýl$
§ýl$Ð]lNÓÇ Æ>Ñ$Æð‡yìlz
:
MýSÑ MøMìSË
{†ç³#Æý‡¯ól° Æ>Ð]l$ÝëÓÑ$ ^ú§ýlÇ
:
MýSÑÆ>k
fÐ]l$Ìêç³#Æý‡… MóSÔ¶æÐ]lÆ>Ð]l#
:
™ðlË…V>×ê çÜÇçßæ§ýl$ª V>…«©
MýS…§ýl$MýS*Ç ÒÆó‡Ô¶æÍ…VýS…
:
VýS§ýlÅ †MýSP¯]l, §ýl„ìS×æ §ólÔ¶æ ѧéÅÝëVýSÆý‡$yýl$
MýS$Ð]l*Æý‡WÇ Æð‡yìlz
:
MýSÆý‡*µÆý‡ Ð]lçÜ…™èlÆ>Ķæ$Ë$
yéMýStÆŠ‡ GÌêÏ{ç³VýSyýl çÜ$»ê¾Æ>Ð]l#
:
ÑgêÆŠ‡z B‹œ Ð]l…yýlÆŠ‡ {yýlVŠS
ѧólÖ {ç³Ð]l¬Q$Ë$
-
Aº$ªÌŒæ VýSçœÆŠ‡ Rꯌl
:
»ê§ŠlÚë Rꯌl, çÜÇçßæ§ýl$® V>…«©
AyéÌŒæ¹ íßærÏÆŠ‡
:
çœNÅÆý‡ÆŠ‡
¼°™ø Ð]l¬ÝùÞÍ°
:
òÜMýS…yŠl yýl*Å‹Ü
íÜ.G‹œ.A…{yýl*‹Ü
:
©¯]lº…«§ýl$
yýl*ÅMŠS B‹œ ÐðlÍY…VýSt¯Œl
:
IÆý‡¯Œl yýl*ÅMŠS
IçÙ¯ŒlçßZÐ]lÆŠ‡
:
IMŠS
GÆŠ‡Ï B‹œ ÐéÆŠ‡ÑMŠS
:
MìS…VŠS Ðól$MýSÆŠ‡
f¯]lÆý‡ÌŒæ GÇÓ¯Œl ÆöÐ]l$ÃÌŒæ
:
yìlfÆŠ‡t ¸ëMŠSÞ
¸ùÏÆð‡¯ŒlÞ O¯ðlsìæ…VóSÌŒæ
:
Ìôæyîl Ñ™Œl §ýl ÌêÅ…‹³
gêÆŠ‡j »ñæÆ>²yŠl Úë
:
h.¼.G‹Ü
Ð]l$çß沧Šl BÎ h¯é²
:
& RêƇ¬§Šl&C&AgêÐŒl$
gZ¯Œl B‹œ BÆŠ‡P
:
Ððl$Ƈ¬yŠl B‹œ BÆð‡Ï¯ŒlÞ
¯ðl´ùÍĶæ$¯Œl »Z¯]l´ëÈt SAKSHI
:
ÍsìæÌŒæ M>ÆöµÆý‡ÌŒæ, Ð]l*ůŒl B‹œ yðlíÜt±
AsZtÐ鯌l ¼ÝëÃÆŠ‡P
:
Ð]l*ůŒl B‹œ ºÏyŠl A…yŠl IÆý‡¯Œl, IÆý‡¯Œl bé¯]lÞËÆŠ‡
MîSÓ¯Œl GÍf»ñ晌l&1
:
Ðól$yýlÐŒl$ MîSÓ¯Œl
õÙMŠS Ð]l$çß沧Šl Aº$ªÌêÏ
:
& õÙÆŠ‡&C&M>ÖÃÆŠ‡
õÙMŠS Ð]l¬hºÆŠ‡ Æý‡àïŒl
:
º…V>Ï º…«§ýl$
çÜÆŠ‡ ÐéËtÆŠ‡ ÝëPsŒæ
:
ÑfÆŠ‡z B‹œ §ýl ¯éÆŠ‡¢
ÑÍĶæ$… GÐ]lÆŠ‡t V>ÏyŠlÝùt¯Œl
:
{V>…yŠl KÌŒæz Ð]l*ůŒl B‹œ {¼r¯Œl
ÑÍĶæ$… õÙMŠSÞí³Ä¶æ$ÆŠ‡
:
»êÆŠ‡z B‹œ AÐø¯Œl
AÌñæV>j…yýlÆŠ‡ ´ù‹³
:
»êÆŠ‡z B‹œ sìæÓMðS¯ŒlàÐŒl$
gêÆŠ‡j ÐéíÙ…VýSt¯Œl
:
§ýl íÜ°Þ¯ólr‹Ü B‹œ §ýl AÐðl$ÇMýS¯ŒlÞ

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again