పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

November 01, 2014

భారతదేశ రాష్ట్రాలు - నృత్యాలు

¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ Æ>{ÚëtË$ & ¯]l–™éÅË$
ç³#Æ>™èl¯]l M>Ë… ¯]l$…_ ¿êÆý‡™ŒæÌZ Ô>{ïܢĶæ$        ¯]l–™éÅË$ {ç³íܨ® ^ðl…§éƇ¬. ¿êÆý‡™ŒæÌZ ¯ésêÅ°MìS    çÜ…º…«¨…_ {MîS.ç³N. 200 ¯]l$…_ {MîS.Ô¶æ. 200 Ð]l$«§ýlÅ M>Ë…ÌZ ¿¶æÆý‡™èlÐ]l¬° Æý‡_…_¯]l "¯érÅÔ>{çÜ¢…'. A…™ólM>MýS C¨ ÑÑ«§ýl çÜ…X™èl ç³ÇMýSÆ>Ë$ Ðésìæ Eç³Äñæ*VýS… VýS$Ç…_ MýS*yé ÑÐ]lÇçÜ$¢…¨. Ô>{ïܢĶæ$, gê¯]l糧ýl…, WÇf¯]l      ¯]l–™éÅËMýS$ ¿êÆý‡™Œæ {ç³íܨ®. ÑÑ«§ýl {´ë…™éÌZÏ {ç³fË$ Æý‡MýSÆý‡M>Ë ¯]l–™éÅË$ {糧ýlÇØÝë¢Æý‡$. ç³#Æ>™èl¯]l M>Ë… ¯]l$…_ CÑ ÐéÇ çÜ…{糧éĶæ$…ÌZ ¿êVýS….

¿¶æÆý‡™èl¯érÅ… : C¨ ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$MýS$ ^ðl…¨¯]l ¯érÅ…. ©°² Mö°² Ô¶æ™é»êªË$V> §ólÐ]l#yìl° BÆ>¨çÜ*¢ VýS$yìlÌZ {糧ýlÇØçÜ*¢ AÀÐ]l–¨® ^ólÔ>Æý‡$. ¿¶æÆý‡™èlÐ]l$çßæÇÛ A¯ól ¯ésêÅ^éÆý‡$Å° ¯érÅ çÜ*{™éËOò³ B«§éÆý‡ç³yìl E…r$…¨. ©°° ¯ólÆý‡$aMøÐ]lyé°MìS §é§éç³# 7 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë Õ„ýS×æ AÐ]lçÜÆý‡…. Ķæ*Ñ$± MýS–çÙ~Ð]lÊÇ¢, OÐðlfĶæ$…¡Ð]l*Ë,      Æý‡$MìSÃ×îæ§ólÑ AÆý‡$…yýlÌŒæ, Ýù¯éÌŒæ Ð]l*¯Œ íÜ…VŠæË$ {ç³Ð]l¬Q ¯]l–™èlÅM>Æý‡$Ë$.

MýS£éMýSã : C¨ MóSÆý‡â¶æMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯]l–™èlÅ ¯ésìæMýS. ©°° ºíßæÆý‡…VýS {糧ólÔ¶æ…ÌZ Æ>{™èl…™é {糧ýlÇØÝë¢Æý‡$. ¯éÆ>Ķæ$×æ Ò$¯]l¯Œæ, Ð]lâZÏ™èl¢ÌŒæ MýSÑ Ð]l…sìæ ÐéÇ Ð]lËÏ {´ë^èl$Æý‡Å… ´÷…¨…¨. MýS£éMýSã A…sôæ ^ðlyýl$Oò³ Ð]l$…_ ÑfĶæ$… VýS$Ç… MýS£ýlÌê ^ðlç³µyýl… A° AÆý‡¦…. Ð]l$–×êã±, Æ>W×îæ§ólÑ, Èsê     VýS…VýS*Î, ÝëÆ>¿êÄŒæ$, Ô>…™éÆ>ÐŒæ Ð]l…sìæ ÐéÆý‡$           Mý £éMýSãÌZ çÜ${ç³íܧýl$®Ë$.

MýS£ýlMŠS : E™èl¢Æý‡ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ(Æ>fÝ릯Œæ, E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ){糫§é¯]l ¯érÅ MýSâ¶æ. ç³NÇ¢V> ´ë§éË MýS§ýlÍMýSËOò³ B§éÆý‡ç³yìl ^ólõÜ ¯érÅ…. ç³NÆý‡Ó… ©° õ³Æý‡$ §ólÖĶæ*rt…. Ððl¬çœ$Ë$Ë Ð] ËÏ ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]l_a…¨. ¼Æý‡*j Ð]l$çßæÆ>gŒæ, Զ慿¶æ* Ð]l$çßæÆ>gŒæ, Vøï³MýS–çÙ~,    §ýlÐ]l$Ķæ$…¡, §ýl$Æ>YÌêÌŒæ, §ólÑÌêÌŒæ Ð]l…sìæ ÐéÆý‡$ {ç³íܨ® ^ðl…¨¯] MýS£ýlMŠæ ¯]l–™èlÅM>Æý‡$Ë$.

MýS*_ç³Nyìl : C¨ B…{«§ýl{糧ólÔŒæMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯]l–™èlÅ ¯ésìæMýS. MýS–Úë~ hÌêÏÌZ° MýS* ç³Nyìl {V>Ð]l$… õ³Æý‡$ Ò$§ýl$V> íܧól®…{§ýl Äñæ*W, ¡Æý‡¦ ¯éÆ>Ķæ$×æ Ð]lËÏ ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]l a…¨.   ©°ÌZ JMýSPÆó‡ ´ëyýl$™èl* ¯érÅ… ^ólÝë¢Æý‡$. ©°MìS Ð]l$Æø õ³Æý‡$ ¿êVýSÐ]l™é Ðól$âê. Æ>gêÆð‡yìlz, Æ>«§éÆð‡yìlz(§ýl…ç³™èl$Ë$) Ððl…ç³sìæ _¯]lçÜ™èlÅ…, ÔZ¿ê¯éĶæ¬yýl$, Ðól§é…™èl… çÜ™èlÅ ¯éÆ>Ķæ$×æ, gñæÑ$± MýS–çÙ~Ð]lÊÇ¢ ™èl¨™èlÆý‡$Ë$ {ç³Ð]l¬Q$Ë$.

Ð]l$×ìæç³NÇ : ËĶæ$º§ýl®…V>, çÜ$°²™èl…V> ^ólõÜ ™èl*Æý‡$µ {´ë…™é°MìS(Ð]l$×ìæç³NÆŠæ) ^ðl…¨¯]l ¯érÅMýSâ¶æ. ™èlË, ^ól™èl$Ë$, ´ë§éË$, ¯]lyýl$Ð]l¬¯]l$ JMóS Ñ«§ýl…V> MýS§ýl$ç³#™èl* ï܈, ç³#Æý‡$çÙ$ͧýlªÆý‡* ^ólõÜ ¯érÅ…. ©°° "gêVøÄŒæ$' ¯]l–™èlÅ…   A…sêÆý‡$. Èsê§ólÑ, mÐólÈ íÜçÜtÆŠæÞ, °Æý‡ÃÌê Ððl$çßæ™é, ¼í³¯ŒæíÜ…VŠæ ™èl¨™èlÆý‡$Ë$.

Ððl*íßæ± Art… : MóSÆý‡â¶æMýS$ ^ðl…¨¯]l M>ÏíÜMýSÌŒæ y鯌lÞ. ©°° JMýSP Ð]lÅMóS¢ AÀ¯]lƇ¬Ýë¢Æý‡$. †Æý‡$Ðé¯]l*PÆŠæÆ>k Ð]lËÏ {ç³íܨ® ^ðl…¨…¨. O»ñæfĶæ$…¡Ð]l*Ë, Ô>…™éÆ>Ð]l#, ¿êÆý‡¡ ÕÐéi {ç³Ð]l¬Q$Ë$.

JyìlïÜÞ: JyìlÚëMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯érÅ…. fĶæ$§ólÐ]l#° X™é§øÑ…§ýl… Ð]lËÏ ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]l_a…¨. ¿¶æÆý‡™èl¯ésêÅ°MìS §ýlVýSYÇ ´ùÍMýS MýSÍW E…¨. }MýS–çÙ$~°² {´ëǦçÜ*¢ ^ólõÜ     ¯]l–™èlÅ…. Ýù¯éÌŒæ Ð]l*¯ŒæíÜ…VŠæ, ç܅Ķæ¬MýS¢ ´ë×ìæ{V>íßæ MóSË*^èlÆý‡×Šæ, Ð]l$à´ë{™èl C…{§é×îæ Æð‡àïŒæ Ð]l…sìæ ÐéÆý‡$ {ç³íܧýl® ¯]l–™èlÅM>Æý‡$Ë$.

Jrt…™èl$ÌêÏÌŒæ : MóSÆý‡â¶æMýS$ ^ðl…¨¯]l ÝùÌZ ¯]l–™èlÅ…. õ³§ýlÐé° MýS£éMýSãV> {ç³íܨ®. MýS$…f¯Œæ ¯]l…¼Ä¶æ*ÆŠæ ©°°           MýS°ò³sêtyýl$. ^èlMìSĶæ*ÆŠæ Mø™èl$MýS$ Mö°² Ð]l*Æý‡$µË$ ^ólíÜ  ©°° Æý‡*´÷…¨…^éÆý‡$.

Ķæ$„ýSV>¯]l…: MýSÆ>~rMýSMýS$ ^ðl…¨¯]l ¯]l–™èlÅ ¯ésìæMýS. C¨   {V>Ò$×æ {´ë…™é°MìS ^ðl…¨…¨. ÕÐ]lÆ>ÐŒl$ M>Æý‡™Œæ Ð]lËÏ ÐðlË$VýS$ÌZMìS Ð]l a…¨. §øÑ…§ýl ¿¶æsŒæ, ÑÔ¶æÓ¯é£ýl Vúyýl,       ^èl…{§ýlWÇ A…º$ Ð]l…sìæÐéÆý‡$ {ç³Ð]l¬Q$Ë$.
Ð]l$ÇMö°² ¯]l–™éÅË$-&Æ>{ÚëtË$

¯érÅ…                  Æ>çÙ‰…

A…MìSÅ ¯é™Œl              AÝù…

¿¶æçßæMýS Ðé™èl              JyìlÚë

¿¶æÐ]lÄŒæ$                  VýS$fÆ>™Œl, Æ>fÝ릯Œl

¼yìlçÜÅ                   ½àÆŠ‡

¼çßæ$                    AÝëÞ…

^éMìSĶæ$ÆŠ‡ MýS*™èl$         MóSÆý‡â¶æ

^èl{MìS                      fÐ]l¬Ã M>ÖÃÆŠ‡

^éÐ]l$ÆŠ‡W¯éyŠl            Æ>fÝ릯Œl

^èlí³µÍ                   E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ

^èl$çßæ$Å                  ç³ÕaÐ]l$»ñæ…V>ÌŒæ

^èlÑr$t ¯]lrMýS…           MóSÆý‡â¶æ

_ÆúÐŒl(º…»Zy鯌lÞ)     Ñ$gZÆ>…

§éíßæMýSâ¶æ                 Ð]l$àÆ>çÙ‰

§ýl…yýl¯ólsìæ                JyìlÚë

§é…yìlĶæ* Æ>‹Ü         VýS$fÆ>™Œ 
      

VýSÆý‡¾

VýS$fÆ>™Œl
Wyýlz

³ç…g껌æ
Wyýlz ç³ÆŠ‡çßæ$¯Œl
íßæÐ]l*^èlÌŒæ{糧ólÔŒæ
íßæMýS™Œl
fÐ]l¬Ã M>ÖÃÆŠ‡
gê™èl f†¯Œl
½àÆŠ‡
f{™èl

ç³ÕaÐ]l$»ñæ…V>ÌŒæ
kà˯Œl ÎË
Æ>fÝ릯Œl
OMðSMösìæt
MýSÍÏ
MóSÆý‡â¶æ
MýS$Ñ$Ã

™èlÑ$â¶æ¯éyýl$
MýSgŒæÇ
(MýS{h)
E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ
MýSĶæ$…VýS
íßæÐ]l*^èlÌŒæ{糧ólÔŒæ
MýSÆý‡¯Œl

E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ
MýS†

ç³ÕaÐ]l$»ñæ…V>ÌŒæ
MýSĶæ$…VýS ¿¶æfÐ]l…VýS
Æ>fÝ릯Œl
M>Ķæ$ÌŒæ
Æ>fÝ릯Œl
MöËrtÐŒl$
™èlÑ$â¶æ¯éyýl$
MøyìlĶæ$rtÐŒl$
MóSÆý‡â¶æ
Mösêt…
B…{«§ýl{糧ólÔŒæ
MýS–çÙ~¯]lrt…
MóSÆý‡â¶æ
MýS$Ð]l$ůŒl
E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ
ËÄŒæ$çßæÆøº
Ð]l$×ìæç³NÆŠ‡
ËÐ]l°

Ð]l$àÆ>çÙ‰
ÍhÐŒl$
Ð]l$àÆ>çÙ‰
Ë$yìlz

íßæÐ]l*^èlÌŒæ{糧ólÔŒæ
ÌZr

Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ
Ð]l$bèl

Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ

Ð]l$àÆý‡ÝëÞ               Ð]l$×ìæç³NÆŠ‡

Ð]l¬yìlÐðlr$t              MóSÆý‡â¶æ

Ð]l¬{gê                  íßæÐ]l*^èlÌŒæ{糧ólÔŒæ

¯ú™èl…MìS                  E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ

Kfç³Í                  AÝëÞ…

ç³…§ýlÐé×ìæ               Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ

Æý‡ÕË                    VýS$fÆ>™Œl

Æú‹œ                     fÐ]l¬Ã M>ÖÃÆŠ‡

ÝëÓ…VŠS                   çßæÆ>ůé

™è Ð]l*Úë                 Ð]l$àÆ>çÙ‰

™èlç³µ{sìæMýSÍ               MóSÆý‡â¶æ

†Æý‡$MýS$P™èl$¢              ™èlÑ$â¶æ¯éyýl$

™ðlĶæ$Å…                 MóSÆý‡â¶æ

†ç³µ°                   VýS$fÆ>™Œl

Ò«¨ ¿êVø™èl…            B…{«§ýl{糧ólÔŒæ{ç³Ð]l¬Q ¯]l–™èlÅM>Æý‡$Ë$

1. Ð]l$ÍÏM> ÝëÆ>¿êÄŒæ$: MýS* ç³Nyìl, ¿¶æÆý‡™èl¯érÅ…ÌZ {ç³íܨ®. DÐðl$ A¯ólMýS ÝëÐ]l*hMýS M>Æý Å{MýSÐ]l*ÌZÏ ™èl¯]lÐ]l…™èl$ ´ë{™èl ´ùíÙ…^éÆý‡$. {¸ë¯ŒæÞ A™èl$ů]l²™èl ´ûÆý‡ ç³#Æý‡ÝëPÆý‡OÐðl$¯]l "{òœ…^Œæ ´ëÌôæÃyìl' A…§ýl$MýS$¯é²Æý‡$. 15Ð]l Hr¯ól ¯]lsìæV> {ç³Ý릯]l… Ððl¬§ý Ë$ò³sìæt¯]l BÐðl$ §é§éç³# 30 íÜ°Ð]l*ÌZÏ ¯]lsì …^éÆý‡$.
2.ç³…yìlsŒæ ¼Æý‡$j Ð]l$çßæÆ>gŒæ: "MýS£ýlMŠæ'ÌZ° ËMø² çœ$Æ>¯é Ñ¿êVýS…ÌZ Ð]l$çßæÆ>gŒæ {ç³ç³…^èl {ç³Rêņ V>…^éÆý‡$. §é§éç³# A°² §ólÔ>ÌZÏ ™èl¯]l {糧ýlÆý‡Ø¯]lË$ C^éaÆý‡$. 1986ÌZ 糧ý ÃÑ¿¶æ*çÙ׊æ AÐéÆý‡$z ´÷…§éÆý‡$. ©…™ø´ër$ M>ͧé‹Ü çÜÐ]l*ïŒæ AÐéÆý‡$z, º¯éÆý‡‹Ü ÑÔ¶æÓѧéÅËĶæ$… ¯]l$…డి  yéMý tÆó‡sŒæ ´÷…§éÆý‡$. DĶæ$¯]l ™èl…{yìl A^èla¯Œæ Ð]l$çßæÆ>gŒæ. 
3.Æý‡$MìSÃ×îæ §ólÑ AÆý‡$…yýlÌôæ: ¿¶æÆý‡™èl¯érÅ…ÌZ {ç³íܨ®V>…^éÆý‡$. 1904ÌZ O^ðlO¯ðl²ÌZ f°Ã…^éÆý‡$. MöÇÄñæ*{V>çœÆŠæV> MýS*yé Mö¯]lÝëW¯]l DÐðl$ ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ ¯]l–™éÅ°MìS G…™ø õÜÐ]l ^ólÔ>Æý‡$. Aç³µsìæ {糫§é¯]l Ð]l$…{† Ððl¬Æ>Èj §ólÔ>ÄŒæ$      Æ>{çÙt糆 糧ýlÑMìS ´ùsîæ ^ólĶæ$Ð]l$° Ayì W™ól çÜ$°²™èl…V> †Æý‡çÜPÇ…^éÆý‡$. 1956ÌZ 糧ýlÿ¶æ*çÙ׊æ AÐéÆý‡$z     ´÷…§éÆý‡$.

 4. ÔZÐ]l¯é ¯éÆ>Ķæ$׊æ: MýS£ýlMŠæÌZ {ç³íܨ® V>…_¯]l       ¯]l–™èlÅM>Ç×ìæ. 1992ÌZ 糧ýlÃ}, 1999ÌZ çÜ…X™Œæ ¯érMŠæ AM>yýlÒ$ AÐéÆý‡$zË$ ´÷…§éÆý‡$. 1970ÌZ     ¯]l–™èlÅM>Ç×ìæV> Ð]l*ǯ]l DÐðl$ ç³…yìlsŒæ ¼Æý‡$j Ð]l$çßæÆ>gŒæ Ð]l§ýlª Õ„ýS×æ ¡çÜ$MýS$…¨. ది డాన్సు లెగసె అఫ్ పాటలీపుత్ర  A¯ól ç³#çÜ¢M>°² Æ>Ô>Æý‡$.

5.  Ý÷¯éÌŒæ Ð]l*¯ŒæíÜ…VŠæ: ¿¶æÆý‡™Œæ¯érÅ…, MýS*_ç³Nyìl, ^éçßæ$ ¯]l–™éÅÌZÏ BÇ™ó Æ>Æý‡$.1944ÌZ Ð]l¬…O»ñæÌZ f°Ã…^éÆý‡$. 1992ÌZ 糧ýlÿ¶æ*çÙ׊æ AÐéÆý‡$z ´÷…¨…¨. ¯érÅMýSâêÆý‡™èl² AÐéÆý‡$z™ø ´ër$ 糧ýlà ѿ¶æ*çÙ׊æ MýS*yé ´÷…§éÆý‡$.

6.     E§ýlÄŒæ$ Ô¶æ…MýSÆŠæ: 1900 ÌZ f°Ã… ¯]l DĶæ$¯]l    ¯]l–™èlÅ…™ø ´ër$ ò³Æ‡¬…sìæ…VŠæÌZ {ç³íܧýl$®yýl$. Ë…yýl¯ŒæÌZ° Æ>Ķæ$ÌŒæ M>ÌôægŒæ B‹œ BÆŠætÞÌZ ò³Æ‡¬…sìæ…VŠæ          ¯ólÆý‡$aMýS$¯é²Æý‡$. 糧ýlÃÑ¿¶æ*çÙ׊æ, §ólÖMø™èl¢Ð]l$ Ð]l…sìæ    AÐéÆý‡$zË$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$MýS$¯é²Æý‡$.

7.   Ä¶æ*Ñ$° MýS–çÙ~Ð]lÊÇ¢: ¿¶æÆý‡™èl¯érÅ…ÌZ {ç³íܨ®     V>…చి¯]l DÐðl$ ç³NÇ¢ õ³Æý‡$ Ķæ*Ñ$° ç³NÆý‡~†ËMýS        MýS–çÙ~Ð]lÊÇ¢. 1957 ÌZ K ¯]l–™èlÅ {糧ýlÆý‡Ø¯]l™ø MðSÈÆŠæ {´ëÆý‡…À… …¨. చి™èl*¢Æý‡$ hÌêÏÌZ° Ð]l$§ýl¯]lç³ÍÏÌZ      f°Ã…^éÆý‡$. Ððl¬§ýlr Æý‡$MìSÃ×îæ §ólÑ A…Æý‡$…yýlÌôæ Ð] §ýlª Õ„ýS×æ ¡çÜ$MýS$¯é²Æý‡$.    Ðól§é…™èl Ë„îSïéÆ>Ķæ$×æ Ô>{íÜ¢, Ð]l§ýlª MýS*_ç³Nyìl,     VýS$Æý‡$ç³…MýSgŒæ ^èlÆý‡×Šæ §é‹Ü Ð]l§ýlª JyìlïÜÞ ¯ólÆý‡$aMýS$¯é²Æý‡$. 1990ÌZ ÉìlÎÏÌZ "Ķæ*Ñ$° çÜ*PÌŒæ B‹œ yé°Þ…VŠæ' {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$. MýS*చిç³NyìlMìS BÐðl$ ^ólíܯ]l õÜÐ]lMýS$ BÐðl$¯]l$ †Æý‡$Ð]l$Ë †Æý‡$糆 §ólÐ]lÝ릯]l…ÌZ BÝ릯]l ¯]lÆý‡¢MìSV> G…í³MýS ^ólÔ>Æý‡$. 糧ýlÿ¶æ*çÙ׊æ, 糧ýlÃ}, çÜ…X™Œæ ¯érMŠæ AM>yýlÒ$ AÐéÆý‡$z´÷…§éÆý‡$. ఎ ఫాషన్ ఫర్ డాన్స్  A¯ól ç³#çÜ¢M>°² Æ>Ô>Æý‡$.
8. Ððl…ç³sìæ _¯]l çÜ™èlÅ…: 1929ÌZ ç³#sìæt¯]l çÜ™èlÅ… MýS*_ç³Nyìl ¯]l–™èlÅM>Æý‡$yìlV> ™èl¯]l iљ鰲 {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$.MýS*_ç³NyìlMìS {ç³ç³…^èlÐéÅç³¢…V> VýS$Ç¢…ç³# ™ðl^éaÆý‡$. Ðól§é…™èl Ë„îSïéÆ>Ķæ$×æ Ô>{íÜ¢ Ð]l§ýlª Õ„ýS×æ ¡çÜ$MýS$¯é²Æý‡$. 糧ýlÿ¶æ*çÙ׊æ, çÜ…Xత్ æ ¯érMŠæ AM>yýlÒ$ òఫెలొíÙ‹³ A…§ýl$MýS$¯é²Æý‡$. A¯éÆøVýSÅ M>Æý‡×êË Ð]lËÏ 2012ÌZ Ð]l$Æý‡×ìæ…^éÆý‡$.


0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again