పంచాయతి సెక్రటరీ తెలుగు మెటీరియల్ సోషల్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ - డి.ఎస్.సి 2014-15 - స్కూల్ అసిస్టెంట్ APPSC గ్రూప్ 4 తెలుగు మెటీరియల్ APPSC గ్రూప్ 2 తెలుగు మెటీరియల్
TEACHERS' USEFUL INFORMATION AP TEACHER'S G.O'S AND PROCEEDINGS CCE FORMATIVE ASSESSMENT-III 2014-15 CCE SUMMATIVE - II MODEL QUESTION PAPERS 2014-15 DSC NOTIFICATION AP DSC-2014 SYLLABUS DSC MODEL PAPERS Proforma for EHS Premium Declaration DEOs TRANSFERS-GO.RT.NO.260.15.11.2014 EHS-HEALTH CARDS-CONTRIBUTION-NOV14 SALARY-GO.MS210-Dated: 15.11.2014

January 06, 2015

విద్యుత్ ప్రవాహం - వివరణ


ప్రమాణ కాలంలో, ఏదైనా వాహక మధ్యచ్ఛేదం ద్వారా ప్రవహించే ఆవేశాన్ని 'విద్యుత్ ప్రవాహం' అంటారు. వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని అమ్మీటర్‌తో కొలుస్తారు. విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని 'I' తో సూచిస్తారు. 

ప్రమాణాలు: ఆంపియర్లు.

ఆంపియర్: ఏదైనా వాహక మధ్యచ్ఛేదం ద్వారా సెకనులో ప్రవహించే విద్యుదావేశం ఒక కూలుంబ్ అయితే దాంట్లో ప్రవహించే విద్యుత్‌ను ఒక 'ఆంపియర్' అంటారు.

సమస్య: వాహకంలో 2 ఆంపియర్ల విద్యుత్ ప్రవాహం, 8 నిమిషాల పాటు ఉంటే ఆ వాహకంలో ప్రయాణించిన ఆవేశం ఎంత?
సాధన: దత్తాంశం నుంచి విద్యుత్ (I) = 2 ఆంపియర్లు
కాలం (t) = 8 నిమిషాలు = 8 × 60 = 480 సెకన్లు
ఆవేశం (Q) = ?
         

 Q = I × t = 2 × 480 = 960 కూలుంబ్‌లు

సమస్య: ఒక వాహకంలో 5 నిమిషాల్లో 90 కూలుంబ్‌ల ఆవేశం ప్రవహిస్తే ఆ వాహకంలోని విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత?
సాధన: దత్తాంశం నుంచి కాలం (t) = 5 నిమిషాలు
= 5 × 60 = 300 సెకన్లు
ఆవేశం (Q) = 90 కూలుంబ్‌లు
విద్యుత్ ప్రవాహం (I) = ?

ప్రాథమిక ఘటాలు
         ప్రాథమిక ఘటం రసాయనిక శక్తిని విద్యుచ్ఛక్తిగా మారుస్తుంది. ధన విద్యుదావేశాన్ని పొందే ఎలక్ట్రోడ్ ధనధ్రువం (ఆనోడ్)గా, రుణ విద్యుదావేశాన్ని పొందే ఎలక్ట్రోడ్ రుణ ధ్రువం (కాథోడ్)గా మారుతుంది. వలయంలో ఘటాలను గుర్తుతో సూచిస్తారు.

      


విద్యుచ్ఛాలక బలం: వలయం ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహింపజేయడానికి ఘటం చేసే పనినే దాని 'విద్యుచ్ఛాలక బలం' (emf) అంటారు. దీన్ని 'E' తో సూచిస్తారు.

ప్రమాణాలు: వోల్టులు

విద్యుత్ ఘటాలు - శ్రేణి సంధానం: ఒక బ్యాటరీ రుణ ధ్రువాన్ని, మరో బ్యాటరీ ధన ధ్రువంతో సంధించడం వల్ల ఏర్పడే అమరికను బ్యాటరీల శ్రేణి సంధానం అంటారు. శ్రేణి సంధానం చేసినప్పుడు, బ్యాటరీలు కలగజేసే మొత్తం విద్యుచ్ఛాలకబలం (పొటెన్షియల్ భేదం) వాటి విడి విద్యుచ్ఛాలక బలాల మొత్తానికి సమానం. మూడు బ్యాటరీల emf లు E1, E2, E3 అనుకుంటే మొత్తం emf వలయంలో E = E1 + E2 + E3 అవుతుంది.


విద్యుత్ ఘటాలు - సమాంతర సంధానం: రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బ్యాటరీల ధన ధ్రువాలన్నింటినీ ఒక బిందువుకు, వాటి రుణ ధ్రువాలన్నింటినీ మరో బిందువుకు కలిపితే, ఆ బ్యాటరీలు సమాంతర సంధానంలో ఉన్నాయని అంటారు. విభిన్న emfలు ఉన్న బ్యాటరీలను, సమాంతర సంధానం చేసినప్పుడు, వాటి ఫలిత పొటెన్షియల్ భేదం, సంధానించిన బ్యాటరీల్లో గరిష్ఠ పొటెన్షియల్ భేదం ఉన్న బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ భేదానికి సమానంగా ఉంటుంది.

E1, E2, E3 లు emf లుగా ఉన్న మూడు బ్యాటరీలను తీసుకుందాం. వీటిని E1 > E2 > E3 అయ్యేవిధంగా సమాంతర పద్ధతిలో కలిపితే ఫలిత emf E = E1 అవుతుంది.

సమస్య: 1 V, 1.5 V, 2 V emf లున్న బ్యాటరీలను
ఎ) శ్రేణి సంధానం బి) సమాంతర సంధానం చేసినప్పుడు ఫలిత emf ఎంత?
సాధన: సమస్య నుంచి E1 = 1 V, E2 = 1.5 V, E3 = 2 V
ఎ) శ్రేణి సంధానంలో ఫలిత emf E = E1 + E2 + E3      E = 1 + 1.5 + 2 = 4.5 V
బి) సమాంతర సంధానంలో ఫలిత emf E = ఇచ్చిన బ్యాటరీల్లో గరిష్ఠ emf = E = 2V. (E3 గరిష్ఠం)

సమస్య: ఒకే విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ఉన్న మూడు బ్యాటరీలను శ్రేణి సంధానం చేసినప్పుడు ఫలిత emf 4.5 V, ప్రతి బ్యాటరీ emf ఎంత?
సాధన: 3 బ్యాటరీల విద్యుత్ పొటెన్షియల్ సమానం కాబట్టి E1 = E; E2 = E; E3 = E శ్రేణిలో ఫలిత
emf = E1 + E2 + E3 = E + E + E = 3 E

3E = 4.5 V


ఉష్ణం
వేడి వస్తువు నుంచి చల్లటి వస్తువుకు ప్రవహించే శక్తి స్వరూపమే ఉష్ణం.

ఉదా: వేడి వస్తువును తాకినప్పుడు మన శరీరం దాని నుంచి ఉష్ణలాభం పొందుతుంది. అందుకే అది వేడిగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. చల్లటి వస్తువును తాకినప్పుడు అది మన శరీరం నుంచి ఉష్ణాన్ని గ్రహించడం వల్ల అది చల్లగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.

ఉష్ణోగ్రత: ఉష్ణోగ్రత వస్తువుల వేడి తీవ్రతను లేదా చల్లదన తీవ్రతను తెలియజేస్తుంది. ఉష్ణం ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న పాంత్రం నుంచి తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న ప్రాంతానికి ప్రవహిస్తుంది.

ఉష్ణమాపకాలు: ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఉష్ణమాపకాన్ని ఉపయోగిస్తారు. వేడిచేస్తే పదార్థాలు వ్యాకోచిస్తాయి అన్న సూత్రంపై ఆధారపడి ఉష్ణమాపకం పనిచేస్తుంది.

పాదరసాన్నే ఎందుకు తీసుకుంటారు?
¤  పాదరస బాష్పీభవన స్థానం 3570 C, ద్రవీభవనస్థానం -370 C.
¤  పాదరసం గోడలకు అంటుకోదు.
¤  ఏకరీతిగా వ్యాకోచిస్తుంది.
¤  ప్రకాశమంతంగా మెరుస్తుంది.
¤  దీని విశిష్టోష్ణం తక్కువ. 

              స్థిర స్థానాలు గుర్తించడం
1) థర్మామీటరు బల్బును మంచుగడ్డల మధ్య ఉంచితే పాదరసం సంకోచించి స్థిరమైన మట్టాన్ని పొందుతుంది. ఈ స్థిర మట్టాన్ని 00C లేదా అథోస్థిర స్థానం అంటారు.

2) హిప్సా మీటరుతో ఊర్థ్వ స్థిరస్థానం 1000 C గా గుర్తిస్తారు.

వివిధ రకాల ఉష్ణోగ్రతామానాలు: ఉష్ణోగ్రతామానాలు నాలుగు రకాలు. వీటిలో మంచు ద్రవీభవన స్థానాన్ని అథోస్థిర బిందువుగా, నీటి బాష్పీభవన స్థానాన్ని ఊర్థ్వస్థిర బిందువుగా తీసుకుంటారు.

ఉష్ణోగ్రతామానాల మధ్య సంబంధం:

కొన్ని సమస్యలు:
1) ఒక రోగి ఉష్ణోగ్రత 1020F అయితే సెల్సియస్ స్కేలు ప్రకారం ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
జవాబు: పై సమస్యలో ఫారన్‌హీట్ ఉష్ణోగ్రతామానం, సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతా మానానికి సంబంధం తెలియజేస్తోంది కాబట్టి


2. ఒక వస్తువు ఉష్ణోగ్రత సెల్సియస్, ఫారన్‌హీట్ ఉష్ణోగ్రతామానాల ప్రకారం సమానమైతే దాని ఉష్ణోగ్రత ఎంత?
జవాబు: వస్తువు ఉష్ణోగ్రత 'x' అనుకుంటే, ఇది సెల్సియస్, ఫారన్‌హీట్ ఉష్ణోగ్రతా మానాల ప్రకారం సమానం కాబట్టి3. మానవ శరీర ఉష్ణోగ్రత 98.400F అయితే సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత ఎంత? జ్వరమాపకం: జ్వరమాపకాన్ని మానవ శరీర ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తారు. మనిషి శరీర సాధారణ ఉష్ణోగ్రత 98.400 F (లేదా) 36.90C కాబట్టి జ్వరమాపకంలో 950F నుంచి 1100F వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే సెల్సియస్‌లో 350C నుంచి 430C వరకు విభజించి ఉంటుంది.

స్థితి మార్పు: ఏదైనా ఘనపదార్థం ఏ స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవరూపంలోకి మారుతుందో ఆ ఉష్ణోగ్రతను ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత అంటారు. ఒక ద్రవ పదార్థం ఏ స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద మరిగి వాయుస్థితిని పొందుతుందో దాన్ని మరిగే ఉష్ణోగ్రత అంటారు.

ఒక పదార్థ ద్రవీభవన స్థానం, మరిగే స్థానం దానిపై ఉన్న బాహ్యపీడనంపై ఆధారపడతాయి

ప్రెషర్ కుక్కర్: పీడనం ఎక్కువైతే మరిగే స్థానం పెరుగుతుంది అనే సూత్రంపై ప్రెషర్ కుక్కర్ పనిచేస్తుంది. దీని లోపల 1200 వరకు ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది.
స్కేటింగ్: ఇది పీడనం ఎక్కువైతే మంచు ద్రవీభవన స్థానం తగ్గుతుంది అనే సూత్రంపై పని చేస్తుంది.

0 comments:

Post a Comment

 10th Class Model Papers and Weight-age for AP New Syllabus Old Pattern Exams for 2014-15

No    SUBJECT                                  Download

 

1     SOCIAL STUDIES                         CLICK HERE

2     TELUGU                                               CLICK HERE

3     HINDI                                                   Click here

4     ENGLISH                                            Click here

5     MATHEMATICS                              Click here

6     PHYSICAL SCIENCES                Click here

7     BIOLOGICAL SCIENCES          Click here

8     URDU                                                     Click here

Heartly Welcome

Heartly Welcome

DA / HRA CALCULATOR

DA / HRA Calculator
Basic Pay:
DA / HRA %:

AP STATE UPDATES

CTR BADI UPDATES

 

Find Your Employee Id

Employee Name (Without Initials):
     Date Of Birth(dd-mm-yyyy):     

                                                             

PRAN CARD STATUS

Aadhaar Centers

Sucessful Isro

Thank You Visit Again

Thank You Visit Again